Kierunek - studia europejskie*

Poziom - II stopnia

Forma - stacjonarne/niestacjonarne

Profil kształcenia - ogólnoakademicki

1

Wymagania wstępne/kompetencje oczekiwane od kandydata

Dyplom ukończenia studiów I stopnia, jednolitych magisterskich lub równorzędnych z dyscyplin naukowych: archeologia, filozofia, historia, językoznawstwo, literaturoznawstwo, nauki o kulturze i religii, ekonomia i finanse, geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna, nauki o bezpieczeństwie, nauki o komunikacji społecznej i mediach, nauki o polityce i administracji, nauki o zarządzaniu i jakości, nauki prawne, nauki socjologiczne, pedagogika, prawo kanoniczne, psychologia, nauki teologiczne, nauki o kulturze fizycznej.

2

Kryterium kwalifikacyjne brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

Ocena końcowa na dyplomie ukończenia studiów.

 

3

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek

Średnia arytmetyczna ze wszystkich ocen w ramach studiów I stopnia lub studiów magisterskich z przedmiotów kończących się egzaminem.

 

* rekrutacja pod warunkiem uzyskania uprawnień

 Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów europejskich drugiego stopnia nabywa interdyscyplinarną wiedzę z zakresu nauk społecznych, humanistycznych oraz nauk o bezpieczeństwie. Zna fakty z zakresu historii cywilizacji europejskiej, zasady funkcjonowania europejskiego systemu społecznego, gospodarczego i politycznego, także w sferze bezpieczeństwa. Posiada praktyczną wiedzę w zakresie współpracy transgranicznej oraz integracji i bezpieczeństwa w Europie. Dodatkowo, absolwent potrafi dostrzegać, analizować i przewidywać zjawiska zachodzące w państwach europejskich, w tym szczególnie w państwach Unii Europejskiej. Posługuje się językiem obcym na poziomie biegłości B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz potrafi posługiwać się językiem specjalistycznym niezbędnym do wykonywania zawodu lub dalszej edukacji. Potrafi korzystać z narzędzi oraz kanałów komunikacji właściwych dla społeczeństwa sieciowego. 

Dzięki interdyscyplinarnemu charakterowi studiów absolwent nabywa wiedzę, umiejętności oraz kompetencje, które uprawniają go do pracy w administracji rządowej i samorządowej, a także w podmiotach i instytucjach Unii Europejskiej oraz organizacjach międzynarodowych. Dodatkowo, ma możliwość podjęcia zatrudnienia w sektorze prywatnym lub pozarządowym w podmiotach, których działania są ukierunkowane na sprawy europejskie. Absolwent znajduje zatrudnienie w mediach (środkach komunikowania społecznego).