Kierunek - studia europejskie

Poziom - II stopnia

Forma - stacjonarne/niestacjonarne

Profil kształcenia - ogólnoakademicki

1

Wymagania wstępne/kompetencje oczekiwane od kandydata

Dyplom ukończenia studiów I stopnia, jednolitych magisterskich lub równorzędnych z dyscyplin naukowych: archeologia, filozofia, historia, językoznawstwo, literaturoznawstwo, nauki o kulturze i religii, ekonomia i finanse, geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna, nauki o bezpieczeństwie, nauki o komunikacji społecznej i mediach, nauki o polityce i administracji, nauki o zarządzaniu i jakości, nauki prawne, nauki socjologiczne, pedagogika, prawo kanoniczne, psychologia, nauki teologiczne, nauki o kulturze fizycznej.

2

Kryterium kwalifikacyjne brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

Ocena końcowa na dyplomie ukończenia studiów.

 

3

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek

Średnia arytmetyczna ze wszystkich ocen w ramach studiów I stopnia lub studiów magisterskich z przedmiotów kończących się egzaminem.

 

 

 Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów europejskich drugiego stopnia otrzymuje tytuł zawodowy magistra. Nabywa interdyscyplinarną wiedzę z zakresu nauk społecznych, humanistycznych oraz nauk o bezpieczeństwie. Zna fakty dotyczące funkcjonowania europejskiego systemu społecznego, gospodarczego i politycznego, także w sferze bezpieczeństwa. Posiada praktyczną wiedzę w zakresie współpracy transgranicznej oraz integracji i bezpieczeństwa w Europie.

Dzięki interdyscyplinarnemu charakterowi studiów absolwent nabywa wiedzę, umiejętności oraz kompetencje, które uprawniają go do pracy w administracji rządowej i samorządowej, a także w instytucjach Unii Europejskiej. Ma możliwość podjęcia zatrudnienia w sektorze prywatnym lub pozarządowym, w podmiotach, których działania są ukierunkowane na sprawy europejskie. W ramach studiów europejskich drugiego stopnia istnieje możliwość wyboru jednej spośród trzech specjalności: współpracy transgranicznejbezpieczeństwa europejskiego lub integracji europejskiej.

Współpraca transgraniczna

Współpraca transgraniczna wspiera generowanie wzrostu oraz utrzymywanie bezpieczeństwa w skali lokalnej, ponieważ rozwój gospodarczy i społeczny jest w pewnym stopniu zależny od relacji między sąsiadującymi państwami. Efektywną naukę ułatwia odpowiednio wykształcona, kompetentna kadra. Absolwent tej specjalności posiada wiedzę z zakresu nauk społecznych obejmującą zagadnienia dotyczące europejskiej współpracy transgranicznej, transnarodowej oraz międzyregionalnej. Zna zagadnienia dotyczące konfliktów oraz zagrożeń w obszarach transgranicznych, europejskiego pogranicza kulturowego, samorządności w Europie czy kształtowania wizerunku jednostek terytorialnych.

Bezpieczeństwo europejskie

Wybór tej specjalności umożliwia zrozumienie istoty problemów związanych z bezpieczeństwem militarnym, kulturowym, zdrowotnym i ekologicznym w Europie. Student, który decyduje się na ten wybór, ma jednocześnie możliwość zdobycia wiedzy z zakresu zagrożeń i ochrony cyberprzestrzeni w Europie, co jest szczególnie istotne w kontekście zjawiska cyberterroryzmu we współczesnym świecie. Wiedza, umiejętności oraz kompetencje absolwenta specjalności bezpieczeństwo europejskie pozwalają na podjęcie zatrudnienia w instytucjach rządowych i samorządowych specjalizujących się w bezpieczeństwie publicznym i europejskim.

Integracja europejska

Absolwent zdobywa wiedzę z zakresu nauk społecznych, która dotyczy wielopłaszczyznowo ujmowanych procesów integracyjnych w Europie. Wybór tej specjalności umożliwia poznanie i zrozumienie zagadnień dotyczących makroekonomii, funduszy, finansowania i systemu instytucjonalnego Unii Europejskiej oraz europejskiego prawa wspólnotowego. Studenci, którzy zdecydują się na tę specjalność zyskają ponadto możliwość zdobycia wiedzy z zakresu public relations oraz prowadzenia negocjacji. Kompetencje i umiejętności absolwenta integracji europejskiej pozwolą mu na podjęcie zatrudnienia w urzędach administracji rządowej i samorządowej, podmiotach specjalizujących się w prawie Unii Europejskiej oraz pozyskiwaniu funduszy pochodzących z unijnego budżetu.