Kierunek - praca socjalna

Poziom - II stopnia

Forma - studia stacjonarne/niestacjonarne

Profil kształcenia - ogólnoakademicki

1

Wymagania wstępne/kompetencje oczekiwane od kandydata

Dyplom ukończenia studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich z kierunków wchodzących w obszar nauk społecznych i humanistycznych.

2

Kryterium kwalifikacyjne brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Ocena końcowa na dyplomie ukończenia studiów.

Liczba punktów odpowiadająca ocenie na dyplomie studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich:

ocena

punkty

dostateczny (3,0)

40

plus dostateczny (3,5)

55

dobry (4,0)

70

plus dobry (4,5)

85

bardzo dobry (5,0)

100

3

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek

Średnia arytmetyczna z toku studiów w ramach studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich z przedmiotów kończących się egzaminem*.

*Liczba punktów odpowiadająca średniej arytmetycznej z toku studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich:

przedział średniej punkty
3,0 - 3,10 5
3,11 - 3,20 10
3,21 - 3,30 15
3,31 - 3,40 20
3,41 - 3,50 25
3,51 - 3,60 30
3,61 - 3,70 35
3,71 - 3,80 40
3,81 - 3,90 45
3,91 - 4,0 50
4,01 - 4,10 55
4,11 - 4,20 60
4,21 - 4,30 65
4,31 - 4,40 70
4,41 - 4,50 75
4,51 - 4,60 80
4,61 - 4,70 85
4,71 - 4,80 90
4,81 - 4,90 95
4,91 - 5,0 100

Sylwetka absolwenta

Absolwent kierunku praca socjalna jest przygotowywany do odpowiedzialnego pełnienia zawodu pracownika socjalnego. Może podjąć  pracę w:

  • w instytucjach pomocy społecznej wszystkich szczebli;
  • w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wszelkich typów;
  • w szpitalach, szkołach, sądach, placówkach resocjalizacyjnych, policji, zakładach penitencjarnych;
  • w organizacjach pozarządowych i w administracji państwowej (głównie samorządowej);
  • w prywatnych przedsięwzięciach pomocowych, edukacyjnych itp.
  • w Centrach Integracji Społecznej, Klubach Integracji Społecznej ;
  • w instytucjach realizujących projekty systemowe i konkursowe, np. z zakresu przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, dotyczące ekonomii społecznej i inne.