Kierunek - politologia

Poziom - II stopnia

Forma - studia stacjonarne/niestacjonarne

Profil kształcenia - ogólnoakademicki

1

Wymagania wstępne/kompetencje oczekiwane od kandydata

Dyplom ukończenia studiów I, II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich z dyscyplin naukowych: archeologia, filozofia, historia, językoznawstwo, literaturoznawstwo, nauki o kulturze i religii, ekonomia i finanse, geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna, nauki o bezpieczeństwie, nauki o komunikacji społecznej i mediach, nauki o polityce i administracji, nauki o zarządzaniu i jakości, nauki prawne, nauki socjologiczne, pedagogika, prawo kanoniczne, psychologia, nauki teologiczne.

2

Kryterium kwalifikacyjne brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Ocena na dyplomie ukończenia studiów.

3

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek

Średnia arytmetyczna ze wszystkich ocen w ramach studiów I, II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich z przedmiotów kończących się egzaminem.

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku politologia posiada: rozszerzoną wiedzę ogólną z obszaru nauk społecznych oraz wiedzę szczegółową z zakresu nauk o polityce; zdolność krytycznego rozumienia wiedzy i jej praktycznego wykorzystania do opisu oraz analizy procesów ze sfery polityki; przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w życiu politycznym i społecznym; umiejętność monitorowania oraz stosowania procedur ewaluacyjnych w obszarze zjawisk ze sfery polityki; zdolność do zachowywania się w sposób profesjonalny i etyczny w pracy zawodowej i działalności publicznej.

Absolwent jest także przygotowany do kontynuowania edukacji na studiach trzeciego stopnia.

Specjalności na kierunku:

  • Zarządzanie rozwojem regionalnym i lokalnym

Absolwent specjalności Zarządzanie rozwojem regionalnym i lokalnym posiada wiedzę na temat szeroko rozumianej problematyki rozwoju lokalnego i regionalnego, rozpoznaje i charakteryzuje instrumenty polityki rozwoju. Zna mechanizmy wyłaniania liderów lokalnych i regionalnych. Ma wiedzę o politykach sektorowych, które mogą służyć pobudzaniu i promowaniu rozwoju lokalnego i regionalnego oraz formach i modelach zarządzania jednostkami terytorialnymi. Dobiera adekwatne do sytuacji instrumenty rozwoju, wykorzystywane przez organy administracji samorządowej. Absolwent jest przygotowany do pracy w administracji rządowej i samorządowej szczebla wojewódzkiego, w samorządzie gminnym i powiatowym ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk związanych z opracowaniem i realizacją strategii rozwoju regionalnego i lokalnego, a także planowaniem i realizacją polityk sektorowych. Posiada także kwalifikacje do pracy w organach partii politycznych, organizacjach gospodarczych i społecznych, instytucjach i organizacjach międzynarodowych a także w mediach.

  • Polityka bezpieczeństwa

Absolwent specjalności Polityka bezpieczeństwa posiada wiedzę związaną z szeroko rozumianymi zagadnieniami z zakresu polityki bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa międzynarodowego. Rozróżnia rodzaje zagrożeń dla bezpieczeństwa we współczesnym świecie oraz zna sposoby przeciwdziałania tym zagrożeniom. Potrafi ocenić, analizować i interpretować zagrożenia bezpieczeństwa wewnętrznego i międzynarodowego. Posiada umiejętność analizowania problemów bezpieczeństwa w perspektywie międzynarodowej oraz potrafi przetransformować wiedzę teoretyczną na praktyczne scenariusze i projekty rozwiązań problemów bezpieczeństwa. Absolwent jest przygotowany do pracy w administracji rządowej i samorządowej, instytucjach unijnych, instytucjach bezpieczeństwa narodowego, mediach i korporacjach międzynarodowych, a także jako analityk sytuacji międzynarodowej. Posiada także kwalifikacje do pracy w organach partii politycznych oraz w organizacjach gospodarczych i społecznych.

  • Polityka informacyjna

Absolwent specjalności Polityka informacyjna posiada wiedzę na temat komunikowania i mediów. Charakteryzuje istotę i rodzaje mediów, ich rolę w przestrzeni publicznej, siłę oddziaływania, a także odbiorców, do których dany przekaz jest skierowany. Rozróżnia znaczenie mediów tradycyjnych i nowych oraz mediów ogólnokrajowych i lokalnych. Wykorzystuje tradycyjne i nowe media do zdobywania informacji oraz ich weryfikowania. Umie wykorzystać media społecznościowe w działalności publicznej. Absolwent jest przygotowany do pracy w mediach tradycyjnych i nowych. Jest także przygotowany do pracy jako specjalista z zakresu komunikowania w firmach prywatnych, instytucjach, jednostkach samorządu terytorialnego i organizacjach pozarządowych. Posiada także kwalifikacje do pracy w administracji rządowej, organach partii politycznych, organizacjach gospodarczych i społecznych, instytucjach i organizacjach międzynarodowych.

  • Polityka ekologiczna

Absolwent specjalności Polityka ekologiczna rozumie znaczenie polityki zrównoważonego rozwoju, a także konsekwencje zachwiania tej równowagi. Potrafi proponować mechanizmy umożliwiające i usprawniające taki rozwój. Rozumie i potrafi interpretować zarówno na podstawie danych statystycznych, jak i równie ważnych uwarunkowań historycznych, bieżących jak i prognozowanych zagrożenia i wyzwania w obszarze ekologii. Zna politykę ekologiczną realizowaną w RP oraz potrafi zaproponować rozwiązania długofalowe, zdając sobie sprawę, że tylko takie mogą być skuteczne w tej dziedzinie. Absolwent ma orientację w ruchach i partiach proekologicznych, zna ich postulaty oraz ograniczenia w ich wdrażaniu z uwagi na przeszłą i obecną oficjalną politykę państw oraz istniejące uwarunkowania. Potrafi też analizować przykładowe polityki ekologiczne na szczeblu regionalnym i lokalnym.  Potrafi zastosować dobre przykłady stąd płynące, ale też dostrzega szczególne zagrożenie ekologiczne związane ze specyfiką regionów. Rozumie wreszcie konieczność współpracy na rzecz ekologii, bez której jedynie doraźne rozwiązania nie mogą przynosić poważnych skutków - tak globalnych, które mają wpływ na państwa, regiony, miejscowości, jak lokalnych.