Kierunek - pielęgniarstwo

Poziom - II stopnia

Forma - studia stacjonarne/niestacjonarne

Profil kształcenia - praktyczny

 

waga

1

Wymagania wstępne/kompetencje oczekiwane od kandydata

O przyjęcie na kierunek pielęgniarstwo studia II stopnia mogą ubiegać się absolwenci, którzy ukończyli studia I stopnia na kierunku pielęgniarstwo.

2

Kryterium kwalifikacyjne brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Średnia arytmetyczna wszystkich ocen uzyskanych z egzaminów oraz przedmiotów kończących się zaliczeniem z oceną w realizowanym toku studiów I stopnia na kierunku zgodnym z wybieranym kierunkiem studiów II stopnia **

0,7

3

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek

Ocena na dyplomie ukończenia studiów I stopnia.***

0,3

** Liczba punktów odpowiadająca średniej arytmetycznej z toku studiów I stopnia:

przedział średniej punkty
3,0 - 3,10 5
3,11 - 3,20 10
3,21 - 3,30 15
3,31 - 3,40 20
3,41 - 3,50 25
3,51 - 3,60 30
3,61 - 3,70 35
3,71 - 3,80 40
3,81 - 3,90 45
3,91 - 4,0 50
4,01 - 4,10 55
4,11 - 4,20 60
4,21 - 4,30 65
4,31 - 4,40 70
4,41 - 4,50 75
4,51 - 4,60 80
4,61 - 4,70 85
4,71 - 4,80 90
4,81 - 4,90 95
4,91 - 5,0 100

*** Liczba punktów odpowiadająca ocenie na dyplomie studiów I stopnia:

ocena

punkty

dostateczny (3,0)

40

plus dostateczny (3,5)

55

dobry (4,0)

70

plus dobry (4,5)

85

bardzo dobry (5,0)

100

Sylwetka absolwenta

Absolwent kierunku pielęgniarstwo II stopnia jest przygotowany zarówno do pracy indywidualnej z pacjentem, jego rodziną w warunkach zamieszkania oraz grupą pacjentów w placówkach ochrony zdrowia i opieki społecznej, a szczególnie w: publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej tj. szpitalach, zakładach pielęgnacyjno - opiekuńczych i opiekuńczo - leczniczych, podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej, pracy chronionej, w ośrodkach opieki paliatywno - hospicyjnej, medycyny pracy, w domach opieki społecznej oraz placówkach świadczących opiekę nad ludźmi w podeszłym wieku, w jednostkach systemu ratownictwa medycznego, sanatoriach.

Ukończone studia pozwalają również absolwentowi na podjęcie zatrudnienia w administracji państwowej i samorządowej w ośrodkach naukowo-badawczych oraz w szkolnictwie wyższym po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela).

Magister pielęgniarstwa może również podjąć pracę w jednostkach organizacyjnych Sił Zbrojnych RP oraz Służby Więziennej, udzielających świadczeń związanych z ochroną zdrowia i opieką zdrowotną, w zależności od rodzaju dodatkowych kwalifikacji zawodowych uzyskanych przez absolwentów.

Mając na uwadze, że zawód pielęgniarki jest samodzielnym zawodem medycznym, absolwent studiów II stopnia na kierunku pielęgniarstwo może również prowadzić samodzielną działalność gospodarczą w zakresie usług medyczno - pielęgniarskich, poradnictwa w zakresie profilaktyki i edukacji zdrowotnej, włącznie ze świadczeniem usług w domu chorego.

Absolwent ma ukształtowane nawyki ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego oraz jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).