Kierunek - pedagogika
Poziom­ II stopnia
Forma - stacjonarne/niestacjonarne
Profil kształcenia - praktyczny

1

Wymagania wstępne/kompetencje oczekiwane od kandydata

Dyplom ukończenia  studiów I stopnia na kierunku pedagogika sp. edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna.

2

Kryterium kwalifikacyjne brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Ocena uzyskana na dyplomie ukończenia studiów I stopni.

3

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek

Średnia ocen z toku studiów.

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów II stopnia na kierunku pedagogika, specjalność: pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna uzyska tytuł magistra pedagogiki w zakresie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, tym samym zdobędzie kwalifikacje do pracy w przedszkolu i w klasach I-III szkoły podstawowej. Wyposażony zostanie w wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne zgodne z Polską Ramą Kwalifikacji - poziom 7 Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Absolwent uzyska kwalifikacje do pełnienia roli zawodowej:

 • nauczyciela przedszkola, oddziału przedszkolnego, punktu i zespołu wychowania przedszkolnego,
 • nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej.

 

Kierunekpedagogika

Poziom - II stopnia

Forma - stacjonarne/niestacjonarne

Profil kształcenia - ogólnoakademicki

1

Wymagania wstępne/kompetencje oczekiwane od kandydata

Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku pedagogika oraz wybranych kierunków pokrewnych z obszaru nauk społecznych takich jak: nauki o rodzinie, nauki o komunikacji społecznej i mediach, psychologia, socjologia.

2

Kryterium kwalifikacyjne brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Ocena uzyskana na dyplomie ukończenia studiów I stopni.

3

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek

Średnia ocen z toku studiów.

 Sylwetka absolwenta

Studia II stopnia odbywają się na trzech specjalnościach:

 • pedagogika medialna
 • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
 • pedagogika resocjalizacyjna

Absolwent studiów II stopnia na kierunku pedagogika, specjalność: pedagogika medialna, ma możliwość podjęcia pracy zawodowej w różnego rodzaju instytucjach oświatowych w zakresie wykorzystania mediów i technologii informacyjnych w pracy dydaktyczno-wychowawczej, organizacji i funkcjonowania centrum informatycznodydaktycznego, marketingu i budowania wizerunku instytucji edukacyjnych. Ponadto absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w środkach masowego przekazu, redakcjach prasowych, radiowych, telewizyjnych oraz mediach elektronicznych. Po ukończeniu studiów II stopnia absolwenci stają się ekspertami z zakresu edukacji medialnej i mają umiejętności projektowania programów kształcenia uwzględniających media w edukacji, co może być wykorzystane w programach profilaktycznych w urzędach państwowych i instytucjach prywatnych, w których niezbędni są rzecznicy i specjaliści ds. kontaktów z mediami. Ponadto absolwenci znajdują zatrudnienie w agencjach reklamowych, ośrodkach kultury i w innych instytucjach, które w swojej działalności wykorzystują media i multimedia (np. świetlice środowiskowe, muzea: digitalizacja zasobów muzealnych, biblioteki w zakresie cyfrowego przetwarzania zbiorów bibliotecznych).

Absolwent kierunku pedagogika, specjalność: opiekuńczo-wychowawcza uzyskuje rozszerzoną wiedzę i umiejętności dotyczące opieki, wychowania, wsparcia i pomocy w środowisku rodzinnym oraz pozarodzinnym. Absolwent uzyskuje kwalifikacje zawodowe do pracy:

 • w różnych placówkach opiekuńczo-wychowawczych funkcjonujących w systemie pomocy społecznej - w charakterze wychowawcy i pedagoga,
 • w wybranych instytucjach pomocy społecznej (zatrudniających pedagogów),
 • na stanowisku asystenta rodziny,
 • w żłobku,
 • w placówkach oświatowych - w charakterze wychowawcy i pedagoga, po uzyskaniu przygotowania pedagogicznego,
 • w szkole - w charakterze pedagoga i wychowawcy świetlicy, po uzyskaniu przygotowania pedagogicznego.

Absolwent studiów II stopnia na kierunku pedagogika, specjalność:  pedagogika resocjalizacyjna uzupełnia wiedzę z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej oraz nauk pokrewnych, zwłaszcza różnych obszarów psychologii, socjologii, psychopatologii, pedagogiki ogólnej oraz prawa, kryminologii, wiktymologii a także penitencjarystyki.  Absolwent nabywa kompetencje do rozpoznawania potencjalnych zagrożeń w przebiegu socjalizacji jednostek i grup, prowadzących do zróżnicowanych form patologicznego, w tym antyspołecznego zachowania oraz marginalizacji i wykluczenia. Absolwent może podjąć zatrudnienie w:

 • charakterze zawodowego kuratora sądowego,
 • placówkach socjalizacyjnych i opiekuńczo-resocjalizacyjnych,
 • schroniskach dla nieletnich,
 • zakładach poprawczych,
 • zakładach karnych,
 • policji,
 • instytucjach powołanych do wykonywania zadań w zakresie resocjalizacji oraz przeciwdziałania patologii społecznej w środowisku otwartym,
 • stowarzyszeniach oraz organizacjach zajmujących się profilaktyką oraz resocjalizacją dzieci, młodzieży oraz dorosłych,
 • organizacjach zajmujących się pomocą osobom pokrzywdzonym w wyniku przestępstwa i byłym skazanym, a także innych instytucjach rządowych i pozarządowych.

 

Absolwent kierunku pedagogika II stopnia ma możliwość kontynuacji kształcenia na studiach III stopnia (doktoranckich) w zakresie nauk społecznych.