Kierunek - ochrona środowiska

Poziom - II stopnia

Forma - studia stacjonarne/niestacjonarne

Profil kształcenia - ogólnoakademicki

1

Wymagania wstępne/kompetencje oczekiwane od kandydata

Dyplom ukończenia  studiów I stopnia (inżynierskich lub licencjackich*) lub jednolitych magisterskich na kierunku ochrona środowiska lub innych kierunków, w których zdefiniowane efekty kształcenia zostały odniesione do obszaru nauk przyrodniczych, obszaru nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, obszaru nauk ścisłych lub obszaru nauk technicznych.

*Kandydat po studiach licencjackich zobowiązany będzie do uzupełnienia w trakcie studiów brakujących kompetencji odpowiadających 30 punktom ECTS. Po rekrutacji przedmioty do uzupełnienia będą wskazywane przez zespół programowy kierunku, indywidualnie dla każdego studenta.

2

Kryterium kwalifikacyjne brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Ocena uzyskana na dyplomie ukończenia studiów.

3

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek

Średnia arytmetyczna ocen z toku studiów.

Sylwetka absolwenta

Absolwent kierunku ochrona środowiska zdobywa interdyscyplinarną wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych i inżynieryjno-technicznych. Poznaje najnowocześniejsze metody oceny stanu ekologicznego środowiska i zarządzania zasobami przyrody. Nabywa wiedzę i umiejętności z zakresu m.in. ekologii roślin i zwierząt, ekologii krajobrazu, grafiki inżynierskiej, geograficznych systemów informacyjnych (GIS), oceny stanu ekologicznego ekosystemów, ochrony przyrody, planowania przestrzennego, podstaw geodezji, projektowania korytarzy ekologicznych, czy środowiskowych aspektów korzystania ze źródeł energii odnawialnej.

Absolwent kierunku ochrona środowiska może pracować w:

  • placówkach edukacyjnych,
  • administracji rządowej i samorządowej,
  • instytucjach powołanych do zarządzania i monitorowania środowiska,
  • zakładach przemysłowych,
  • szpitalach,
  • laboratoriach,
  • prywatnych firmach wykonujących ekspertyzy przyrodnicze,
  • parkach narodowych i krajobrazowych,
  • nadleśnictwach,
  • instytutach naukowych.