Kierunek - matematyka

Poziom - II stopnia

Forma - studia stacjonarne

Profil kształcenia - ogólnoakademicki

1

Wymagania wstępne/kompetencje oczekiwane od kandydata

Dyplom ukończenia studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych np. Bachelor's degree;

Wiedza i umiejętności z zakresu  matematyki, w szczególności z logiki i teorii mnogości, analizy matematycznej, algebry, geometrii analitycznej, topologii, rachunku prawdopodobieństwa i statystyki.

Dla kandydatów chcących uzyskać uprawnienia do nauczania matematyki - zrealizowanie części standardu kształcenia przygotowującego do zawodu nauczyciela, w szczególności ogólne przygotowanie psychologiczno -pedagogiczne, przygotowanie z zakresu podstaw dydaktyki oraz częściowe przygotowanie z  zakresu dydaktyki matematyki ( szkoła podstawowa).

2

Kryterium kwalifikacyjne brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Ocena uzyskana na dyplomie ukończenia studiów - dla absolwentów kierunków przyporządkowanych dyscyplinie wiodącej matematyka.

Dla absolwentów innych kierunków studiów - pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej sprawdzającej kompetencje kandydata do podjęcia studiów II stopnia, opartej na zagadnieniach do egzaminu licencjackiego dla kierunku matematyka prowadzonego przez UR.

3

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek

Średnia arytmetyczna ocen z toku studiów I stopnia dla absolwentów kierunków przyporządkowanych dyscyplinie wiodącej matematyka.Sylwetka absolwenta

- dysponuje zaawansowaną wiedzą z różnych działów matematyki;

- posiada umiejętności analitycznego i syntetycznego myślenia, pozwalające na niestandardowe podejście do rozwiązywania różnych problemów, wymagających stworzenia albo zaadaptowania modelu matematycznego;

- potrafi stosować zaawansowane narzędzia informatyczne, niezbędne do rozwiązywania problemów z zakresu zastosowań matematyki;

- posługuje się językiem obcym na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego w szczególności specjalistycznym słownictwem z zakresu matematyki i jej zastosowań;

- jest otwarty na najnowsze osiągnięcia nauki i podnoszenie swoich kwalifikacji;

- posiada przygotowanie do prowadzenia badań w dyscyplinie matematyka.