Kierunek - logistyka w sektorze rolno-spożywczym

Poziom - studia II stopnia

Forma - stacjonarne

Profil kształcenia - ogólnoakademicki

 

1

Wymagania wstępne/kompetencje oczekiwane od kandydata

Dyplom ukończenia studiów I stopnia (co najmniej siedmiosemestralnych) lub jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych.

2

Kryterium kwalifikacyjne brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Ocena uzyskana na dyplomie ukończenia studiów - dla dziedziny nauk rolniczych.

Dla absolwentów inżynierskich kierunków studiów, innych niż w dziedzinie nauk rolniczych - wynik rozmowy kwalifikacyjnej sprawdzającej kompetencje kandydata do podjęcia studiów II stopnia.

Kandydat zobowiązany jest dostarczyć do Komisji Egzaminacyjnej opis efektów uczenia się określonych w programie studiów, które ukończył.

3

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek

Średnia ze studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich z kierunków, po których kwalifikacja jest przeprowadzana na podstawie oceny z dyplomu.

 

 Sylwetka absolwenta

Absolwent kierunku logistyka w sektorze rolno-spożywczym II stopnia ma pogłębioną wiedzę z zakresu nauk rolniczych a także w zakresie nauk społecznych, dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości. Zna wybrane zagadnienia z zakresu nauk humanistycznych, prawnych i ekonomicznych. Zna język obcy na poziomie biegłości B2+ według ESOKJ posługując się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku kształcenia. Zna i rozumie specyfikę sektora rolno-spożywczego, zasady funkcjonowania łańcucha dostaw i bezpieczeństwa żywności. Potrafi wykonać zadania związane z organizacją i zarządzaniem logistyką w sektorze rolno-spożywczym. Posiada wiedzę i umiejętności pozwalające na samodzielne rozwiązywanie problemów z zakresu projektowania obiektów, procesów i urządzeń wykorzystywanych w logistyce. Posiada wiedzę z zakresu funkcjonowania nowoczesnych systemów logistycznych. Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej w przedsiębiorstwach logistycznych. Jest przygotowany do kontynuowania kształcenia w szkole doktorskiej.