Kierunek - lingwistyka stosowana

Poziom - II stopnia

Forma - studia stacjonarne

Profil kształcenia - ogólnoakademicki

1

Wymagania wstępne/kompetencje oczekiwane od kandydata

Dyplom ukończenia studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich  na dowolnym kierunku.

Kandydaci na studia II stopnia, którzy nie ukończyli studiów filologicznych I stopnia na kierunku lingwistyka stosowana powinni posiadać udokumentowaną znajomość języka niemieckiego na poziomie minimum B2 oraz angielskiego na poziomie minimum C1, zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego.

2

Kryterium kwalifikacyjne brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Ocena końcowa na dyplomie ukończenia studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich przeliczna według następujących zasad:

bardzo dobry

50 pkt.

dobry plus

45 pkt.

dobry

40 pkt.

dostateczny plus

35 pkt.

dostateczny

30 pkt.

3

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek

Średnia arytmetyczna z toku studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich.*

4

Uwagi

a

Certyfikaty językowe i dokumenty poświadczające biegłość językową

Język angielski:

C1 Advanced (CAE), C2 Proficiency [CPE], International English Language Testing System (IELTS), City & Guilds Level 2 Certificate in ESOL International, Pearson Test of English General, Pearson Test of English Academic, Education Development International (EDI) oraz Test of English as a Foreign Language TOEFL, certyfikaty British Council i równoważne.

Język niemiecki:

Zertifikat Deutsch (ZD; ÖSD), Zertifikat Deutsch für den Beruf (ZDfB), Zentrale Mittelstufenprüfung (ZMP), Oberstufe Deutsch (OD), Österreichisches Sprachdiplom Mittelstufe (ÖSD-Mittelstufe), Zentrale Oberstufenprüfung (ZOP), Prüfung Wirtschaftsdeutsch International (PWDI), Kleines Deutsches Sprachdiplom (KDS), Großes Deutsches Sprachdiplom (GDS), Deutsches Sprachdiplom I lub II (DSD I/II), TELC, certyfikaty Goethe Institut, Österreich Institut, CEIG, DAAD i równoważne.

Poziom biegłości może zostać określony także na podstawie jednego z dokumentów wymienionych w następujących aktach prawnych:

- załącznik nr 2 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej,

- załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 września 2011 r. (poz. 1200) „Wykaz certyfikatów potwierdzających znajomość nowożytnego języka obcego”.

 

* Liczba punktów odpowiadająca średniej arytmetycznej z toku studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich:

przedział średniej punkty
3,0 - 3,10 5
3,11 - 3,20 10
3,21 - 3,30 15
3,31 - 3,40 20
3,41 - 3,50 25
3,51 - 3,60 30
3,61 - 3,70 35
3,71 - 3,80 40
3,81 - 3,90 45
3,91 - 4,0 50
4,01 - 4,10 55
4,11 - 4,20 60
4,21 - 4,30 65
4,31 - 4,40 70
4,41 - 4,50 75
4,51 - 4,60 80
4,61 - 4,70 85
4,71 - 4,80 90
4,81 - 4,90 95
4,91 - 5,0 100

Sylwetka absolwenta:

Absolwent kierunku Lingwistyka stosowana, studia II stopnia ma uporządkowaną zaawansowaną wiedzę w zakresie językoznawstwa (głównie przekładoznawstwa) oraz nauk o kulturze i religii (dotyczącą w szczególności kultury krajów angielskiego i niemieckiego obszaru językowego). 

Absolwent nabywa szczególnych kompetencji w zakresie:

• Wiedzy:

Absolwent posiada pogłębione umiejętności umożliwiające analizowanie oraz definiowanie i prowadzenie własnych zadań badawczych w zakresie dyscyplin naukowych w obrębie studiowanego kierunku; umie precyzyjnie sformułować problem, skutecznie wyznaczyć adekwatną metodę i rozwiązać nietypowe i złożone problemy badawcze. Posiada szeroką wiedzę odnoszącą się do studiowanych języków oraz wiedzę dotyczącą przekładoznawstwa i strategii tłumaczeniowych stosowanych w ramach tłumaczeń ustnych i pisemnych. Posiada uporządkowaną i pogłębioną wiedzę dotyczącą specyfiki języków specjalistycznych. Wykazuje się znajomością słownictwa specjalistycznego - z zakresu m.in. języka biznesu, finansów i bankowości, medycyny, prawa, techniki, literatury i kultury, turystyki i rekreacji, marketingu i reklamy, jak również w korespondencji handlowej i urzędowej. Ma zaawansowaną wiedzę na temat nowoczesnych technologii informacyjnych wspomagających tłumaczenie i języków specjalistycznych. Zna w stopniu zaawansowanym ekonomiczne, prawne i inne uwarunkowania różnych rodzajów działalności zawodowej wynikających z kierunku studiów, w tym podstawowe zasady tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości związanych z działalnością̨ zawodową tłumacza (m. in. agencje/biura tłumaczeń́, firmy świadczące usługi translatorskie).

• Umiejętności:

Wykazuje się znajomością języka angielskiego i niemieckiego na poziomie C2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Formułuje zaawansowane wypowiedzi ustne i pisemne oraz czyta i właściwie interpretuje kompleksowe teksty akademickie i użytkowe. Skutecznie porozumiewa się w różnych sytuacjach komunikacyjnych i społecznych. Poznaje i używa w sposób biegły rozmaitych stylów i rejestrów językowych ze szczególnym uwzględnieniem języka biznesu. Wyraża złożone sądy i opinie, broni własnego stanowiska w dyskusji, potrafi prowadzić debatę. Umiejętnie stosuje zasady komunikacji międzykulturowej.

Biegła znajomość dwóch języków obcych, mająca obecnie kluczowe znaczenie na rynku pracy (dla potencjalnych pracodawców) to podstawowy atut absolwenta tego kierunku.

W trakcie zajęć translatorskich student poznaje ponadto zaawansowane zasady przekładoznawstwa i uzyskuje pogłębione umiejętności umożliwiające skuteczne tłumaczenie pisemne i ustne tekstów specjalistycznych. Podczas praktyki zawodowej, którą odbywa w trakcie studiów, wykorzystuje nabyte kompetencje. Doskonali umiejętności gromadzenia, przetwarzania i przekazywania informacji oraz uczy się współdziałania w zespole pracowniczym, w tym kierowania pracą zespołu. Ma zaawansowane umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację założonych celów. Korzysta z technologii informacyjnych wspomagających pracę filologa i tłumacza.

 • Postaw społecznych:

Absolwent wykazuje postawę otwartości wobec innych kultur i języków. Posiada świadomość różnorodności językowej. Jest gotowy do nauki innych języków. Wykazuje postawę samokształceniową wobec kompetencji językowych i translatorskich, cechuje go otwartość w przyswajaniu wiedzy ogólnej i specjalistycznej. Charakteryzuje się świadomością etyczną i rozumie konieczność stałego podnoszenia własnych kompetencji poprzez systematyczne i aktywne uczestnictwo w życiu kulturalnym.

Absolwent poznaje również warsztat pracy tłumacza przysięgłego. Wiedza, umiejętności i kompetencje zdobyte w ramach przedmiotów specjalizacyjnych podnoszą jego konkurencyjność na rynku pracy, a także otwierają przed nim możliwość założenia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej, oraz stwarzają możliwość awansu zawodowego.

Kontynuacja studiów

Zdobyte kwalifikacje II stopnia uprawniają absolwenta do kontynuowania kształcenia na studiach trzeciego stopnia w dyscyplinie językoznawstwo, kończących się uzyskaniem tytułu doktora (kwalifikacje III stopnia). Może także kształcić się na studiach podyplomowych oraz różnego rodzaju kursach i szkoleniach związanych tematycznie ze studiowaną specjalnością.