Kierunek - kulturoznawstwo

Poziom - II stopnia

Forma - stacjonarne

Profil kształcenia - ogólnoakademicki

1

Wymagania wstępne/kompetencje oczekiwane od kandydata

Dyplom ukończenia studiów I stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych np. Bachelor’s degree z kierunków wchodzących w obszar nauk humanistycznych i społecznych.

2

Kryterium kwalifikacyjne brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Ocena uzyskana na dyplomie ukończenia studiów.*

3

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek

Średnia arytmetyczna ze wszystkich ocen w ramach studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich z przedmiotów kończących się egzaminem.**

 

*Liczba punktów odpowiadająca ocenie na dyplomie studiów I stopnia:

ocena

punkty

dostateczny (3,0)

40

plus dostateczny (3,5)

55

dobry (4,0)

70

plus dobry (4,5)

85

bardzo dobry (5,0)

100

 

** Liczba punktów odpowiadająca średniej arytmetycznej z toku studiów I stopnia:

przedział średniej punkty
3,0 - 3,10 5
3,11 - 3,20 10
3,21 - 3,30 15
3,31 - 3,40 20
3,41 - 3,50 25
3,51 - 3,60 30
3,61 - 3,70 35
3,71 - 3,80 40
3,81 - 3,90 45
3,91 - 4,0 50
4,01 - 4,10 55
4,11 - 4,20 60
4,21 - 4,30 65
4,31 - 4,40 70
4,41 - 4,50 75
4,51 - 4,60 80
4,61 - 4,70 85
4,71 - 4,80 90
4,81 - 4,90 95
4,91 - 5,0 100

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów II stopnia po ukończeniu specjalności Zarządzanie instytucjami kultury i turystyki otrzymuje wiedzę i umiejętności pozwalające mu na pracę w instytucjach kultury i turystyki na stanowiskach związanych z organizacją i zarządzaniem daną jednostką. Absolwent posiada także kwalifikacje do powoływania własnych inicjatyw związanych z sektorem organizacji pozarządowych.

Absolwent studiów II stopnia po ukończeniu specjalności  Edukacja w placówkach kultury otrzymuje przygotowanie pedagogiczne dające mu kwalifikacje do pracy z dziećmi, młodzieżą i seniorami. Dzięki temu uzyskuje uprawnienia do prowadzenia zajęć i warsztatów dla wspomnianych grup we wszelkiego rodzaju ośrodkach i instytucjach kultury.

Absolwent studiów II stopnia po ukończeniu specjalności Turystyka kulturowa otrzymuje wiedzę i umiejętności pozwalającemu na podejmowanie działań na styku kultury i turystyki w tym opracowywanie szlaków kulturowych, tworzenia ofert z zakresu turystyki kulturowej.

Absolwent studiów II stopnia po ukończeniu specjalności Pracownik instytucji kultury otrzymuje wiedzę i umiejętności przybliżające mu zasady funkcjonowania różnego rodzaju instytucji i organizacji z sektora kultury dzięki czemu zyskuje on możliwość podejmowania zatrudnienia w tego typu jednostkach.