Kierunek - komunikacja międzykulturowa

Poziom - II stopnia

Forma - stacjonarne

Profil kształcenia - ogólnoakademicki

1

 

Wymagania wstępne/kompetencje oczekiwane od kandydata

 

Dyplom ukończenia studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych w obszarze nauk społecznych lub humanistycznych. O przyjęciu na I rok studiów decyduje kolejność kandydatów na liście rankingowej.

2

Kryterium kwalifikacyjne brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Ocena końcowa na dyplomie ukończenia studiów.

 

3

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek

Średnia arytmetyczna ze wszystkich ocen w ramach studiów I stopnia lub studiów magisterskich z przedmiotów kończących się egzaminem.

 

 

Sylwetka absolwenta

Absolwent posiada wiedzę konieczną do rozumienia procesów związanych z komunikowaniem się w strukturach organizacji o zasięgu międzynarodowym oraz potrafi identyfikować bariery komunikacyjne występujące w kontaktach z wielokulturowymi społeczeństwami. Celem programu studiów jest wykształcenie znawcy i praktyka komunikacji międzykulturowej, który - posiadając humanistyczną wiedzę o podstawach różnych kultur, oraz dysponując wiedzą i praktycznymi umiejętnościami w zakresie komunikacji międzykulturowej - byłby profesjonalnie przygotowany do pełnienia funkcji pośrednika w rożnych obszarach kontaktów międzykulturowych (takich jak np. biznes, polityka, sztuka, turystyka, dyplomacja, dziennikarstwo).