Kierunek - jazz i muzyka rozrywkowa

Poziom - II stopnia

Forma - stacjonarne

Profil kształcenia - praktyczny**

Wymagania wstępne/kompetencje oczekiwane od kandydatów

Kandydat powinien posiadać dyplom ukończenia studiów I stopnia oraz dysponować adekwatną wiedzą i umiejętnościami

Kryterium kwalifikacyjne brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

Ocena końcowa na dyplomie ukończenia studiów I stopnia. Ocena przeliczana jest na punkty następująco:

Bardzo dobry (5,0)

5 pkt

Dobry plus (4,5) - dobry (4,0)

4 pkt

Dostateczny plus (3,5) - dostateczny (3,0)

3 pkt

 

specjalność:  wykonawstwo instrumentalne

 


 

 

Egzamin wstępny

 

 

 

 

 

 

 

 

kryteria ogólne

kryteria szczegółowe

punktacja

Egzamin z instrumentu1

 

a) obowiązkowe przygotowanie formy bluesa

b) obowiązkowe przygotowanie utworu w wolnym tempie - ballady

c) obowiązkowe przygotowanie dowolnego, trzeciego utworu odmiennego stylistycznie pozostającego w stylistyce jazz, fusion lub pokrewnej.

 

0-85

 

Rozmowa kwalifikacyjna

 

Sprawdzenie wiedzy ogólnej z zakresu muzyki (w tym muzyki jazzowej i rozrywkowej). Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się za pomocą jednego z ogólnodostępnych komunikatorów, o czym kandydaci zostaną odpowiednio wcześniej poinformowani. 

0-10

 

 

Uwagi w odniesieniu do egzaminu z instrumentu:

1) wszelkie prezentacje utworów powinny być wykonane w formule: temat + improwizacja + temat

2) obowiązkowe przygotowanie dowolnego utworu odmiennego stylistycznie może być potraktowane przez kandydata jako prezentacja własnych możliwości warsztatowych, jak również preferencji muzycznych.

3) dla specjalności perkusja, obowiązkowe przygotowanie jednej etiudy werblowej ze zbioru:
John (Jack) S. Pratt's - "14 Modern Contest Solos for Snare Drum"

specjalność:  wykonawstwo wokalne

 

 

Egzamin wstępny

 

kryteria ogólne

kryteria szczegółowe

punktacja

 

Egzamin wokalny2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Obowiązkowe przygotowanie standardu jazzowego zawartego w wydawnictwie Hal Leonard Corporation - „Real Books” lub formy bluesa.

b) Obowiązkowe przygotowanie utworu z polskim tekstem.

c) Obowiązkowe przygotowanie dowolnego, trzeciego utworu, odmiennego stylistycznie, pozostającego w stylistyce jazz, fusion lub pokrewnej.

d) Obowiązkowe przygotowanie czterech standardów:

Lulaby of Birdland

Just Friends

Body and Soul

Angel Eyes

0-85

Rozmowa kwalifikacyjna

Sprawdzenie wiedzy ogólnej z zakresu muzyki (w tym muzyki jazzowej i rozrywkowej). Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się za pomocą jednego z ogólnodostępnych komunikatorów, o czym kandydaci zostaną odpowiednio wcześniej poinformowani. 

0-10

Uwagi w odniesieniu do egzaminu wokalnego:

1) wszelkie prezentacje utworów powinny być wykonane w formule: temat + improwizacja + temat

2) obowiązkowe przygotowanie dowolnego utworu odmiennego stylistycznie może być potraktowane przez kandydata jako prezentacja własnych możliwości warsztatowych, jak również preferencji muzycznych.

3) obowiązkowe przygotowanie czterech standardów- wybór i wykonanie wyłącznie na prośbę komisji egzaminacyjnej.

4) uczelnia nie zapewnia akompaniatora, dopuszcza się możliwość prezentacji z własną sekcją rytmiczną, akompaniatorem lub z przygotowanym podkładem w postaci pliku „wave”, „mp3” lub płyty CD o dobrej jakości.  Kandydat zobowiązany jest, co najmniej tydzień przed datą egzaminu praktycznego, powiadomić Komisję Rekrutacyjną, jaką formę prezentacji wybiera.

5) Kandydat ma obowiązek przedłożyć przed egzaminem aktualne zaświadczenie od foniatry o braku przeciwwskazań do zawodowego posługiwania się głosem.

 

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek

- liczba punktów uzyskana z egzaminu specjalnościowego (instrument/wokal).

 

Uwagi

- Listę kandydatów przyjętych na pierwszy rok studiów ustala się na podstawie sumy uzyskanych punktów, od najwyższej, aż do wyczerpania limitu miejsc oddzielnie dla wykonawstwa instrumentalnego i wykonawstwa wokalnego.

- Liczba kandydatów przyjętych na poszczególne specjalności jest ustalana przez komisję w trakcie procesu rekrutacji.

Warunkiem przyjęcia na studia jest uzyskanie przez kandydata co najmniej 70 punktów. Z każdej części składowej egzaminu praktycznego kandydat powinien otrzymać co najmniej 5 pkt. W przeciwnym razie egzamin uważa się za niezdany.

- Kandydat na specjalność wykonawstwo wokalne ma obowiązek przedłożyć aktualne zaświadczenie od foniatry o braku przeciwwskazań do zawodowego posługiwania się głosem.

** w przypadku zmiany profilu na ogólnoakademicki, kandydatów obowiązują te same zasady rekrutacji.

1 Repertuar powinien być nagrany wg poniższych zasad:

Wymagany w kryteriach i zarejestrowany przez kandydata materiał audio - video należy przesłać na platformę do udostępniania plików, np. „WeTransfer”, a wygenerowany link należy umieścić w korespondencji mailowej na adres: [email protected] W nadesłanej korespondencji należy dołączyć poniższe dokumenty:

 • Oświadczenie o samodzielnym wykonaniu nagranych utworów
 • Skan zaświadczenia od foniatry o braku przeciwwskazań do zawodowego posługiwania się głosem.

Nagranie powinno spełniać następujące kryteria:

 • Na początku nadesłanego materiału kandydat przedstawia się z imienia i nazwiska oraz pokazuje dowód osobisty w taki sposób, aby nie pozostawić wątpliwości co do jego identyfikacji.
 • Materiał muzyczny musi być nagrany w całości, bez montażu.
 • Podkład do poszczególnych utworów może być nagrany live, wygenerowany z aplikacji, np. „Ireal Pro” lub można wykorzystać dostępne tzw. „backing tracki”
 • Wymagany jest kadr obejmujący sylwetkę kandydata oraz aparat gry, który będzie widoczny w taki sposób, aby umożliwił ocenę kandydata.
 • Materiał można zarejestrować dowolnym urządzeniem rejestrującym, o ile spełnia opisane poniżej kryteria. Może być to telefon, tablet, kamera sportowa, wszelki sprzęt fotograficzny lub kamery.
 • Materiał video musi posiadać minimalną rozdzielczość 720p, minimum 25kl/sek. i być zakodowany w jednym z popularnych kodeków, najlepiej w formacie mp4.Powinien być tak przygotowany, aby mógł być odtworzony w Windows Media Player
 • Ścieżka audio powinna być w jakości, która umożliwi komisji egzaminacyjnej wychwycenie wszelkich niuansów. W rejestratorze video z którego kandydat będzie korzystał, powinny być wyłączone wszelkie opcje, które mogą powodować zniekształcenia dźwięku, takie jak: odszumianie, kompresor, itp. Za jakość dźwięku odpowiada kandydat.

2 Repertuar powinien być nagrany wg poniższych zasad:

Wymagany w kryteriach i zarejestrowany przez kandydata materiał audio - video należy przesłać na platformę do udostępniania plików, np. „WeTransfer”, a wygenerowany link należy umieścić w korepondencji mailowej na adres: [email protected] W nadesłanej korespondencji należy dołączyć poniższe dokumenty:

 • Oświadczenie o samodzielnym wykonaniu nagranych utworów
 • Skan zaświadczenia od foniatry o braku przeciwwskazań do zawodowego posługiwania się głosem.

Nagranie powinno spełniać następujące kryteria:

 • Na początku nadesłanego materiału kandydat przedstawia się z imienia i nazwiska oraz pokazuje dowód osobisty w taki sposób, aby nie pozostawić wątpliwości co do jego identyfikacji.
 • Materiał muzyczny musi być nagrany w całości, bez montażu.
 • Podkład do poszczególnych utworów może być nagrany live, wygenerowany z aplikacji, np. „Ireal Pro” lub można wykorzystać dostępne tzw. „backing tracki”
 • Wymagany jest kadr obejmujący sylwetkę kandydata oraz aparat gry, który będzie widoczny w taki sposób, aby umożliwił ocenę kandydata.
 • Materiał można zarejestrować dowolnym urządzeniem rejestrującym, o ile spełnia opisane poniżej kryteria. Może być to telefon, tablet, kamera sportowa, wszelki sprzęt fotograficzny lub kamery.
 • Materiał video musi posiadać minimalną rozdzielczość 720p, minimum 25kl/sek. i być zakodowany w jednym z popularnych kodeków, najlepiej w formacie mp4.Powinien być tak przygotowany, aby mógł być odtworzony w Windows Media Player
 • Ścieżka audio powinna być w jakości, która umożliwi komisji egzaminacyjnej wychwycenie wszelkich niuansów. W rejestratorze video z którego kandydat będzie korzystał, powinny być wyłączone wszelkie opcje, które mogą powodować zniekształcenia dźwięku, takie jak: odszumianie, kompresor, itp. Za jakość dźwięku odpowiada kandydat.

UWAGA! Komisja egzaminacyjna nie odpowiada za błędy techniczne nadesłanego materiału, które uniemożliwiają jego odtworzenie.

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów II stopnia posiada wiedzę i umiejętności:

Wykonawstwa wokalnego/instrumentalnego, prowadzenia zespołów wokalnych/instrumentalnych, obsługi systemów muzycznych, wiedzę z zakresu harmonii jazzowej, aranżacji, historii muzyki rozrywkowej. Opis odpowiada wiedzy i umiejętnościom posiadacza dyplomu licencjata. Przygotowuje absolwenta do podjęcia większości wyzwań w obszarze muzyki rozrywkowej.