Kierunek - inżynieria materiałowa

Poziom - II stopnia

Forma - studia stacjonarne

Profil kształcenia - ogólnoakademicki

1

Wymagania wstępne/kompetencje oczekiwane od kandydata

Dyplom ukończenia studiów I stopnia (co najmniej siedmiosemestralnych), jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych np. Bachelor's degree.


Wiedza i umiejętności z zakresu inżynierii materiałowej a w szczególności nauki o materiałach, nowoczesnych metod wytwarzania materiałów, współczesnych metod badań i kontroli struktury materiałów oraz nanotechnologii.

2

Kryterium kwalifikacyjne brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Ocena uzyskana na dyplomie ukończenia studiów dla absolwentów kierunku inżynieria materiałowa, inżynieria bezpieczeństwa, inżynieria medyczna mechatronika, systemy diagnostyczne w medycynie oraz fizyka techniczna.

Pozytywny wynik z rozmowy kwalifikacyjnej sprawdzającej kompetencje kandydata do podjęcia studiów II stopnia - dla absolwentów innych kierunków studiów.

3

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek

Średnia arytmetyczna ocen z toku studiów.

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów posiada wiedzę obejmującą procesy wytwarzania, przetwarzania i badania materiałów, metody doboru materiałów do różnych zastosowań i ocenę ich właściwości. Posiada wiedzę w zakresie nowoczesnych technologii wytwarzania odnoszących się do procesów technologicznych takich jak np. epitaksja z wiązek molekularnych (MBE) oraz metod badawczych powiązanych z mikroskopią elektronową, mikroskopią sił atomowych oraz innych nowoczesnych metod badania materiałów np. SIMS, EPR, XRD.

Nabyta wiedza oraz wykształcone umiejętności i kompetencje mają charakter uniwersalny pozwalający na łatwy dalszy rozwój i umożliwią absolwentom podjęcie pracy w zakresie zastosowań materiałów oraz tworzenia nowych i usprawniania tradycyjnych urządzeń i linii technologicznych wykorzystywanych w przemyśle materiałowym, takich jak rozpylanie plazmowe i magnetronowe czy osadzania chemiczne z fazy gazowej.

Uzyskana przez absolwentów wiedza, umiejętności i kompetencje mają charakter uniwersalny pozwalający na łatwy dalszy rozwój. Absolwenci studiów drugiego stopnia mogą się ubiegać o przyjęcie na studia trzeciego stopnia (studia doktoranckie).