Kierunek - historia

Poziom - II stopnia

Forma - studia stacjonarne

Profil kształcenia - ogólnoakademicki

1

Wymagania wstępne/kompetencje oczekiwane od kandydata

Dyplom ukończenia studiów I stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych np.  Bachelor’s degree z kierunków wchodzących w obszar nauk humanistycznych i społecznych.

W przypadku kandydatów planujących uzyskać uprawnienia do nauczania historii oraz wiedzy o społeczeństwie wymagane jest zrealizowanie części standardu kształcenia przygotowującego do zawodu nauczyciela.

W szczególności kandydat powinien posiadać ogólne przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne oraz z zakresu podstaw dydaktyki, a także częściowe przygotowanie z zakresu dydaktyki historii oraz wiedzy o społeczeństwie.

2

Kryterium kwalifikacyjne brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Ocena uzyskana na dyplomie ukończenia studiów*

3

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek

Średnia arytmetyczna wszystkich ocen z toku studiów w ramach studiów I stopnia lub studiów magisterskich z przedmiotów kończących się egzaminem.**

 

*Liczba punktów odpowiadająca ocenie na dyplomie:

ocena

punkty

dostateczny (3,0)

40

plus dostateczny (3,5)

55

dobry (4,0)

70

plus dobry (4,5)

85

bardzo dobry (5,0)

100

 

** Liczba punktów odpowiadająca średniej arytmetycznej z toku studiów:

przedział średniej punkty
3,0 - 3,10 5
3,11 - 3,20 10
3,21 - 3,30 15
3,31 - 3,40 20
3,41 - 3,50 25
3,51 - 3,60 30
3,61 - 3,70 35
3,71 - 3,80 40
3,81 - 3,90 45
3,91 - 4,0 50
4,01 - 4,10 55
4,11 - 4,20 60
4,21 - 4,30 65
4,31 - 4,40 70
4,41 - 4,50 75
4,51 - 4,60 80
4,61 - 4,70 85
4,71 - 4,80 90
4,81 - 4,90 95
4,91 - 5,0 100

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów II stopnia posiada pogłębioną wiedzę z zakresu:

- historii, nauk społecznych oraz wybranej specjalizacji

- elementów warsztatu badawczego historyka, nurtów historiograficznych i metodologicznych

- złożonych uwarunkowań historycznych rozwoju współczesnej cywilizacji

- uwarunkowań badań naukowych