Kierunek - fizyka

Poziom - II stopnia

Forma - studia stacjonarne

Profil kształcenia - ogólnoakademicki

1

Wymagania wstępne/kompetencje oczekiwane od kandydata

Dyplom ukończenia studiów I stopnia (co najmniej siedmiosemestralnych), jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych np. Bachelor's degree.

Wiedza oraz umiejętności z zakresu: fizyki ogólnej, mechaniki teoretycznej, mechaniki kwantowej, fizyki atomowej i molekularnej.

2

Kryterium kwalifikacyjne brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Dla absolwentów kierunków fizyka, fizyka techniczna, systemy diagnostyczne w medycynie, inżynieria materiałowa i inżynieria medyczna - ocena uzyskana na dyplomie ukończenia studiów.

Dla absolwentów innych kierunków studiów - pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej sprawdzającej kompetencje kandydata do podjęcia studiów II stopnia.

3

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek

Średnia arytmetyczna ocen z toku studiów - dla absolwentów kierunków fizyka, fizyka techniczna, systemy diagnostyczne w medycynie, inżynieria materiałowa i inżynieria medyczna.

Sylwetka absolwenta

W ramach specjalności fizyka medyczna absolwent posiada gruntowną wiedzę fizyczną niezbędną do opisu i modelowania zjawisk fizycznych. Posiada również wiedzę na temat szczegółowych podstaw fizycznych metod obrazowania medycznego oraz analizy obrazów. Zna wybrane metody modelowania matematycznego, które można zastosować w zakresie wspomagania diagnostyki i terapii medycznej. Ma wiedzę z zakresu urządzeń i detektorów promieniowania jonizującego wykorzystywanego w medycynie. Potrafi wykorzystywać drukarki 3D do celów medycznych, jak również zna podstawy bioelektryczności. Potrafi pracować w zespołach interdyscyplinarnych rozwiązujących złożone problemy techniczne i naukowo-badawcze, a także kierować takimi zespołami.

W ramach specjalności Odnawialne źródła energii absolwent posiada wiedzę o technologiach i zarządzaniu w obszarze odnawialnych i alternatywnych źródeł energii. Zna w sposób teoretyczny i praktyczny zagadnienia dotyczące złożonych procesów zachodzących w środowisku oraz systemów zarządzania OZE w procesie inwestycyjnym. Absolwent ma wiedzę w zakresie prawnych, ekonomicznych i pozatechnicznych obszarów działalności inżynierskiej obowiązujących w krajach Unii Europejskiej. Posiada wiedzę o trendach rozwojowych, o najistotniejszych osiągnięciach w zakresie technicznych i naukowych rozwiązań stosowanych w systemach pozyskiwania zielonej energii i w systemach zarządzania stosowanych w inteligentnym ekobudownictwie. Posiada umiejętność sporządzania raportów z pomiarów diagnostycznych oraz kontroli jakości stosowanych technologii i urządzeń wykorzystywanych w obszarze odnawialnych źródeł energii. Potrafi posługiwać się literaturą fachową, korzystać z zasobów patentowych, gromadzić, przetwarzać oraz pisemnie i ustnie przekazywać informacje.

W ramach specjalności  Fizyka laserów i optoelektronika absolwent ma gruntowną wiedzę i umiejętności w zakresie optyki, fizyki laserów i technologii optoelektronicznych. Posiada bogaty zasób wiadomości z zakresu budowy elementów optoelektronicznych oraz ich wykorzystania w technikach stosowanych w optoelektronice; posiada umiejętności praktycznego stosowania spektroskopii optycznej i EPR. Zna budowę własności i zastosowania laserów w tym laserów na ciele stałym.  Posiada umiejętności w zakresie rozumienia zjawisk fizycznych i ich praktycznego zastosowania, korzystania z nowoczesnych technologii ekologicznych i informacyjnych, wykorzystania oprogramowania do symulacji komputerowych zjawisk fizycznych. Posiada umiejętności obsługi aparatury i urządzeń diagnostyczno-pomiarowych w tym z zakresu laserów i optoelektroniki.