Kierunek - finanse i rachunkowość

Poziom - II stopnia

Forma - studia stacjonarne/niestacjonarne

Profil kształcenia - ogólnoakademicki

1

Wymagania wstępne/kompetencje oczekiwane od kandydata

Dyplom ukończenia studiów. Preferowane kierunki studiów: Finanse i rachunkowość, Ekonomia, Zarządzanie i pokrewne.

2

Kryterium kwalifikacyjne brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Średnia arytmetyczna wszystkich ocen pozytywnych uzyskanych z egzaminów oraz przedmiotów kończących się zaliczeniem w realizowanym toku, która mnożona będzie przez współczynnik 1,8 dla absolwentów kierunku Finanse i Rachunkowość o profilu ogólnoakademickim, współczynnik 1,7 dla absolwentów kierunku Ekonomia o profilu ogólnoakademickim, współczynnik 1,6 dla absolwentów kierunku Finanse i Rachunkowość o profilu praktycznym, współczynnik 1,5 dla absolwentów kierunku ekonomia o profilu praktycznym oraz współczynnik 1,0 dla pozostałych kierunków o profilu ogólnoakademickim i praktycznym.

3

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek

Ocena uzyskana na dyplomie ukończenia studiów.

 Sylwetka absolwenta

Absolwent  studiów II stopnia o specjalności Bankowość i doradztwo finansowe nabywa zaawansowaną wiedzę i umiejętności z zakresu analizy i oceny kondycji finansowej przedsiębiorstw, osób fizycznych i instytucji, oceny potrzeb różnych podmiotów w zakresie finansowania działalności gospodarczej oraz potrzeb związanych z finansowaniem konsumpcji oraz akumulacji kapitału i oszczędności. Potrafi przygotować długookresowe plany finansowe oraz rozwiązywać problemy związane doradztwem finansowym dla osób fizycznych, przedsiębiorstw i instytucji. 

Absolwent studiów II stopnia o specjalności  Rachunkowość i audyt finansowy  posiada zaawansowaną wiedzę z zakresu rachunkowości; zna specyficzne segmenty rachunkowości. Ponadto  potrafi łączyć zagadnienia finansowe z innymi aspektami prowadzenia działalności gospodarczej oraz posiada praktyczną znajomość systemów i technik informatycznych stosowanych w obszarze finansów i rachunkowości. Specjalność przygotowuje do rozpoznawania i rozwiązywania problemów związanych z realizacją zadań ewidencyjnych, sprawozdawczych i informacyjnych w przedsiębiorstwach, jednostkach pośrednictwa finansowego, podmiotach sektora publicznego oraz organizacjach non-profit.