Kierunek - filozofia

Poziom - II stopnia

Forma - stacjonarne

Profil kształcenia - ogólnoakademicki

1

Wymagania wstępne/kompetencje oczekiwane od kandydata

Dyplom ukończenia studiów I stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych np. Bachelor’s degree z dowolnego obszaru nauk.

Wiedza oraz kompetencje nabyte w trakcie studiów I stopnia z dowolnego obszaru nauk oraz znajomość dowolnego języka obcego.

2

Kryterium kwalifikacyjne brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Ocena uzyskana na dyplomie ukończenia studiów.

3

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek

Średnia arytmetyczna ocen z toku studiów z wszystkich przedmiotów kończących się egzaminem lub zaliczeniem.

Sylwetka absolwenta

Studia mają na celu wypracowanie umiejętności filozofowania i stosowania filozoficznych kompetencji w sferze publicznej i pracy zawodowej.