Kierunek - filologia rosyjska

Poziom - II stopnia

Forma - studia stacjonarne

Profil kształcenia - ogólnoakademicki

1

Wymagania wstępne/kompetencje oczekiwane od kandydata

Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku filologia rosyjska lub innym pokrewnym kierunku, którego absolwenci mają potwierdzoną znajomość języka rosyjskiego na poziomie co najmniej B2+ (np. suplement, zaświadczenie o osiągniętych efektach kształcenia/uczenia się) lub posiadają certyfikat znajomości języka rosyjskiego na poziomie B2+.

W przypadku absolwentów kierunków, w których programie nie ma języka rosyjskiego i nieposiadających certyfikatu obowiązuje rozmowa kwalifikacyjna w języku rosyjskim w zakresie praktycznej znajomości języka rosyjskiego, gramatyki i literatury rosyjskiej.

Na specjalność nauczycielską na studia II stopnia przyjmowani są wyłącznie absolwenci studiów I stopnia kierunek filologia rosyjska, specjalność nauczycielska.

2

Kryterium kwalifikacyjne brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Ocena na dyplomie.

W przypadku absolwentów kierunków, w których programie nie ma języka rosyjskiego i nieposiadających certyfikatu potwierdzającego znajomość języka rosyjskiego, kryterium kwalifikacyjnym jest  wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

3

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek

Średnia z toku studiów I stopnia.

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów II stopnia posiada poszerzoną wiedzę ogólnohumanistyczną oraz wiedzę szczegółową w zakresie języka, literatury i kultury rosyjskiej, a także w obrębie wybranej specjalności, przewidzianej programem studiów. Posługuje się  językiem rosyjskim na poziomie C1  oraz językiem angielskim na poziomie B2 + Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.