Kierunek - filologia rosyjska

Poziom - II stopnia

Forma - studia stacjonarne

Profil kształcenia - ogólnoakademicki

1

Wymagania wstępne/kompetencje oczekiwane od kandydata

Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku filologia rosyjska lub innym pokrewnym kierunku, którego absolwenci mają potwierdzoną znajomość języka rosyjskiego na poziomie co najmniej B2+ (np. suplement, zaświadczenie o osiągniętych efektach kształcenia/uczenia się) lub posiadają certyfikat znajomości języka rosyjskiego na poziomie B2+.

W przypadku absolwentów kierunków, w których programie nie ma języka rosyjskiego i nieposiadających certyfikatu obowiązuje rozmowa kwalifikacyjna w języku rosyjskim w zakresie praktycznej znajomości języka rosyjskiego, gramatyki i literatury rosyjskiej.

Na specjalność nauczycielską na studia II stopnia przyjmowani są wyłącznie absolwenci studiów I stopnia kierunek filologia rosyjska, specjalność nauczycielska.

2

Kryterium kwalifikacyjne brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Ocena na dyplomie.

W przypadku absolwentów kierunków, w których programie nie ma języka rosyjskiego i nieposiadających certyfikatu potwierdzającego znajomość języka rosyjskiego, kryterium kwalifikacyjnym jest  wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

3

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek

Średnia z toku studiów I stopnia.

Sylwetka absolwenta

Studia prowadzone są w języku rosyjskim, angielskim i polskim. Studenci wybierają jedną z następujących specjalności:

- język rosyjski i angielski w biznesie,

- język rosyjski i angielski w dyplomacji,

- translatoryka.

Absolwent studiów II stopnia posiada poszerzoną wiedzę ogólnohumanistyczną oraz wiedzę szczegółową w zakresie języka, literatury i kultury rosyjskiej, a także w obrębie wybranej specjalności, przewidzianej programem studiów. Posługuje się  językiem rosyjskim na poziomie C1  oraz językiem angielskim na poziomie B2 + Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Perspektywy zatrudnienia:

  • instytucje i przedsiębiorstwa prowadzące współpracę gospodarczą i handlową z krajami rosyjsko- i anglojęzycznymi,
  • sektor usług wymagających dobrej znajomości języka rosyjskiego i angielskiego,
  • sektor nieruchomości,
  • sektor turystyczny,
  • wydawnictwa, redakcje czasopism,
  • biura tłumaczeń,
  • konsulaty, ambasady i inne placówki dyplomatyczne,
  • instytucje i stowarzyszenia prowadzące współpracę kulturalną z Rosją.