Kierunek - filologia polska

Poziom - II stopnia

Forma - stacjonarne

Profil kształcenia - ogólnoakademicki

1

Wymagania wstępne/kompetencje oczekiwane od kandydata

Dyplom ukończenia studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich. Kandydat powinien dysponować podstawową wiedzą humanistyczną oraz posiadać znajomość języka obcego na poziomie B1-B2.

O przyjęcie na studia na kierunku filologia polska o specjalności edytorstwo lub asystent kadr zarządzających i elit politycznych mogą się ubiegać absolwenci filologii polskiej, polonistyki stosowanej, neofilologii, historii i edytorstwa oraz innych kierunków humanistycznych, przypisanych do dyscyplin: literaturoznawstwo, językoznawstwo lub nauki o kulturze i religii.

Na studia o specjalności nauczycielskiej przyjmowani są kandydaci, którzy ukończyli studia I stopnia na kierunku filologia polska o specjalności nauczycielskiej.

2

Kryterium kwalifikacyjne brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Ocena końcowa uzyskana na dyplomie ukończenia studiów oraz ocena z pracy dyplomowej (lub egzaminu dyplomowego).

3

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek

Średnia ocen z toku studiów.

Sylwetka absolwenta

Absolwent(ka) studiów II stopnia posiada wszechstronne umiejętności badania tekstu literackiego, wypowiedzi językowej, tekstu kultury, korzystania z bibliografii ogólnych i specjalnych oraz poprawnego redagowania historycznoliterackich, krytycznoliterackich,  eseistycznych oraz naukowych form wypowiedzi.  Rozumie procesy historycznojęzykowe, poprawnie posługuje się językiem polskim, krytycznie analizuje różne teksty literatury i kultury.

Absolwent(ka) studiów II stopnia o specjalności nauczycielskiej jest profesjonalnie przygotowany do pracy zawodowej na stanowisku nauczyciela języka polskiego. Program kształcenia optymalnie łączy zagadnienia literacko-kulturowe i językowe z metodyką nauczania, co czyni z  absolwentów w pełni wykształconych humanistów i kompetentnych pedagogów.

Absolwent(ka) studiów II stopnia o specjalności edytorstwo zna strukturę, specyfikę, trendy i perspektywy wydawnicze w szeroko pojętym edytorstwie. Akcent położono na kształcenie w zakresie programów służących do składu tekstu oraz programów graficznych i ich zastosowania w firmach wydawniczych. Student(ka) uzyskuje praktyczną umiejętność obsługi specjalistycznych programów, a także poznaje sposoby pracy z dokumentami w obiegu internetowym.

Absolwent(ka) ścieżki kształcenia asystent kadr zarządzających i elit politycznych zyskuje uprawnienia do pracy w PR oraz w urzędach i instytucjach zorientowanych na budowanie własnego wizerunku oraz charakteryzujących się częstym i różnorodnym kontaktem z klientami zewnętrznymi.

Absolwent(ka) filologii polskiej jest przygotowany(a) do podjęcia studiów III stopnia.