Kierunek - filologia germańska

Poziom - II stopnia

Forma - studia stacjonarne

Profil kształcenia - ogólnoakademicki

1

Wymagania wstępne/kompetencje oczekiwane od kandydata

a)       Specjalność nauczycielska:

Dyplom ukończenie studiów I stopnia na kierunku filologia germańska na specjalności nauczycielskiej. Kandydat posiada kwalifikacje uprawniające do nauczania języka niemieckiego min. w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, wykazuje znajomość języka niemieckiego na poziomie min. C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Rady Europy, posiada wiedzę (na poziomie studiów I stopnia filologii germańskiej) z zakresu dyscypliny naukowej odpowiadającej wybranej specjalności magisterskiej.

Jeżeli kandydat chce uzyskać uprawnienia do nauczania języka niemieckiego wymagane jest zrealizowanie części standardu kształcenia przygotowującego do zawodu nauczyciela. Kandydat posiada ogólne przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne, przygotowanie z zakresu podstaw dydaktyki oraz częściowe przygotowanie z zakresu dydaktyki języka niemieckiego.

b)       Specjalność translatoryczna:

Dyplom ukończenie studiów I stopnia na kierunku filologia germańska lub lingwistyka stosowana (z wiodącym językiem niemieckim).

Absolwent studiów I stopnia na innym kierunku filologicznym posiadający certyfikat poświadczający znajomość języka niemieckiego na poziomie min. C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Rady Europy, posiada wiedzę z zakresu dyscypliny naukowej odpowiadającej wybranej specjalności magisterskiej - w tym językoznawstwa, literaturoznawstwa, kulturoznawstwa i historii krajów niemieckiego obszaru językowego. Posiada elementarne umiejętności translatorskie w kontekście relacji międzyjęzykowych adekwatnie do wybranej specjalności: język polski - język niemiecki.

 

2

Kryterium kwalifikacyjne brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Specjalność nauczycielska: Ocena z dyplomu ukończenia studiów I stopnia na kierunku filologia germańska, specjalność nauczycielska.

Specjalność translatoryczna: Ocena z dyplomu ukończenia studiów I stopnia na kierunku filologia germańska lub lingwistyka stosowana.

Oceny przeliczane są na podstawie następujących zasad:

Ocena:

Punkty:

bardzo dobry

50 pkt.

plus dobry

45 pkt.

dobry

40 pkt.

plus dostateczny

35 pkt.

dostateczny

30 pkt.

 

 

3

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek

Średnia ocen z toku studiów I stopnia.

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów II stopnia:

- nabywa umiejętności językowe do poziomu C2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego,

- posiada umiejętności w zakresie kształcenia kierunkowego, wyrażające się ugruntowaną wiedzą z zakresu filologii germańskiej oraz znajomością drugiego języka obcego w stopniu zaawansowanym,

Absolwent specjalności nauczycielskiej:

- jest przygotowany do pracy na stanowisku nauczyciela języka niemieckiego we wszystkich typach szkół, jak również w charakterze lektora w uczelniach wyższych oraz na kursach języka niemieckiego,

- posiada kompetencje merytoryczne w zakresie przekazywania nabytej wiedzy oraz samodzielnego jej pogłębiania i aktualizowania, a także integrowania posiadanej wiedzy kierunkowej z innymi dziedzinami nauki i sztuki.

Absolwent specjalności translatorycznej:

- jest przygotowany do pracy w charakterze tłumacza,

- posiada kompetencje merytoryczne w zakresie tłumaczenia ustnego i pisemnego,

- posiada kompetencje w zakresie wykorzystywania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w pracy tłumacza,

- jest przygotowany merytorycznie do podjęcia studiów III stopnia w dziedzinie nauk humanistycznych,

- może uczestniczyć w studiach podyplomowych, poszerzających jego kwalifikacje.