Kierunek - filologia angielska

Poziom - II stopnia

Forma - stacjonarne/niestacjonarne

Profil kształcenia - ogólnoakademicki

1

Wymagania wstępne/kompetencje oczekiwane od kandydata

Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku filologia angielska, lingwistyka stosowana (z językiem angielskim jako wiodącym), lub na innym kierunku neofilologicznym, przy czym w tym wypadku kandydat powinien posiadać dodatkowo certyfikat poświadczający znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej C1.

Specjalność nauczycielska: wymagane jest, aby kandydat miał zrealizowaną część standardu kształcenia przygotowującego do zawodu nauczyciela, w szczególności powinien posiadać przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne, przygotowanie z zakresu podstaw dydaktyki oraz częściowe przygotowanie z  zakresu dydaktyki języka angielskiego.

2

Kryterium kwalifikacyjne brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Średnia ocen z toku studiów I stopnia oraz ocena na dyplomie ukończenia studiów.
Specjalność nauczycielska: wymagane jest, aby kandydat na studiach I stopnia lub studiach podyplomowych zrealizował częściowo przygotowanie pedagogiczne.

3

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek

Ocena z ostatniego egzaminu z Praktycznej Nauki Języka Angielskiego lub z przedmiotu Pisanie (Praktyczna Nauka Języka Angielskiego) na studiach I stopnia

Sylwetka absolwenta

Absolwent(ka) studiów II stopnia posiada:

- umiejętności językowe na poziomie C2 w zakresie znajomości języka angielskiego oraz
znajomość drugiego języka obcego w stopniu zaawansowanym;

- pogłębioną wiedzę o literaturze, kulturze i historii krajów obszaru anglojęzycznego;

- pogłębioną wiedzę o historii i strukturze języka angielskiego;

- zaawansowane umiejętności tłumaczeniowe;

- zaawansowane umiejętności filologiczne w zakresie analizy i interpretacji tekstu, tworzenia tekstu pisanego i mówionego;

- umiejętności badawcze oraz krytycznego myślenia, wiązania ze sobą faktów oraz wyciągania wniosków z posiadanych danych.

- w przypadku specjalności nauczycielskiej przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela języka angielskiego w każdym typie szkół i na każdym poziomie edukacji, jak również w charakterze lektora w uczelniach wyższych i na kursach języka angielskiego.

Absolwent studiów II stopnia jest przygotowany językowo i merytorycznie do podjęcia studiów III stopnia w dziedzinie nauk humanistycznych, może uczestniczyć w studiach podyplomowych w Uniwersytecie Rzeszowskim oraz innych uczelniach, poszerzających jego kwalifikacje.