Kierunek - ekonomia (studia prowadzone są w języku polskim oraz angielskim)

Poziom - II stopnia

Forma - studia stacjonarne/niestacjonarne

Profil kształcenia - ogólnoakademicki

1

Wymagania wstępne/kompetencje oczekiwane od kandydata

Dyplom ukończenia studiów. Preferowane kierunki studiów: Ekonomia, Finanse i rachunkowość, Zarządzanie i pokrewne.

2

Kryterium kwalifikacyjne brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Średnia arytmetyczna wszystkich ocen pozytywnych uzyskanych z egzaminów oraz przedmiotów kończących się zaliczeniem w realizowanym toku, która mnożona będzie przez współczynnik 1,8 dla absolwentów kierunku Ekonomia o profilu ogólnoakademickim, współczynnik 1,7 dla absolwentów kierunku Finanse i rachunkowość o profilu ogólnoakademickim, współczynnik 1,6 dla absolwentów kierunku Ekonomia o profilu praktycznym, współczynnik 1,5 dla absolwentów kierunku Finanse i Rachunkowość o profilu praktycznym oraz współczynnik 1,0 dla pozostałych kierunków o profilu ogólnoakademickim i praktycznym.

3

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek

Ocena uzyskana na dyplomie ukończenia studiów

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów II stopnia jest przygotowany do pracy na stanowiskach kierowniczych, doradczych czy eksperckich. Nauka języków obcych na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego pozwala uzyskać kwalifikacje niezbędne w pracy zawodowej ekonomisty, także w otoczeniu międzynarodowym. Studia dają podstawę do dalszej edukacji (studia III stopnia) i umożliwiają podejmowanie pracy naukowej lub dydaktycznej.