Kierunek  - edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

Poziom - II stopnia

Forma - studia stacjonarne

Profil kształcenia - ogólnoakademicki

1

Wymagania wstępne/kompetencje oczekiwane od kandydata

Dyplom ukończenia studiów I stopnia.  Wiedza i umiejętności  nabyte podczas studiów I stopnia, ogólne przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne oraz wiedza z zakresu podstaw dydaktyki nauczania muzyki.

2

Kryterium kwalifikacyjne brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

1. Ocena uzyskana na dyplomie ukończenia studiów I stopnia. Ocena przeliczana jest na punkty następująco:

bardzo dobry (5,0)

5 pkt.

dobry plus (4,5), dobry (4,0)

4 pkt.

dostateczny plus (3,5),

dostateczny (3,0)

3 pkt.

2. Rozmowa kwalifikacyjna na tematy związane z kierunkiem studiów w formie wideokonferencji na wybranej platformie komunikacji internetowej. Link do spotkania online wraz z wyznaczonym terminem oraz instrukcją zostanie przesłany na wskazany przez kandydata adres email.

Punktacja: 0-25 pkt

3

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek

Średnia arytmetyczna z toku studiów

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów II stopnia kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej w zależności od ukończonej specjalności, posiada muzyczną wiedzę teoretyczną i umiejętności do prowadzenia:

- zajęć dydaktycznych i ogólnomuzycznych w zakresie szkolnej edukacji artystycznej;

- zespołów wokalnych, instrumentalnych i wokalno-instrumentalnych;

- zespołów tanecznych;

- zajęć muzyczno - ruchowych w różnego typu placówkach; 

- działalności muzycznej w instytucjach kultury i mediach;

- działalności związanej z organizacją festiwali, konkursów i imprez muzycznych

-animacji kultury muzycznej w społeczeństwie.