Kierunekdietetyka

Poziom - II stopnia

Forma - studia stacjonarne/niestacjonarne

Profil kształcenia - praktyczny

 

waga

1

Wymagania wstępne/kompetencje oczekiwane od kandydata

O przyjęcie na kierunek dietetyka studia II stopnia mogą ubiegać się absolwenci, którzy ukończyli studia I stopnia na kierunku dietetyka.

2

Kryterium kwalifikacyjne brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Średnia arytmetyczna wszystkich ocen uzyskanych z egzaminów oraz przedmiotów kończących się zaliczeniem w realizowanym toku studiów I stopnia na kierunku zgodnym z wybieranym kierunkiem studiów II stopnia **

0,7

3

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek

Ocena na dyplomie ukończenia studiów I stopnia.***

0,3

** Liczba punktów odpowiadająca średniej arytmetycznej z toku studiów I stopnia:

przedział średniej punkty
3,0 - 3,10 5
3,11 - 3,20 10
3,21 - 3,30 15
3,31 - 3,40 20
3,41 - 3,50 25
3,51 - 3,60 30
3,61 - 3,70 35
3,71 - 3,80 40
3,81 - 3,90 45
3,91 - 4,0 50
4,01 - 4,10 55
4,11 - 4,20 60
4,21 - 4,30 65
4,31 - 4,40 70
4,41 - 4,50 75
4,51 - 4,60 80
4,61 - 4,70 85
4,71 - 4,80 90
4,81 - 4,90 95
4,91 - 5,0 100

*** Liczba punktów odpowiadająca ocenie na dyplomie studiów I stopnia:

ocena

punkty

dostateczny (3,0)

40

plus dostateczny (3,5)

55

dobry (4,0)

70

plus dobry (4,5)

85

bardzo dobry (5,0)

100

Sylwetka absolwenta

Absolwent kierunku dietetyka II stopnia zdobywa umiejętności zawodowe i uprawnienia zawodowe do wykonywania zawodu dietetyka, który polega na:

 • planowaniu, nadzorowaniu i stosowaniu opartego na podstawach naukowych żywienia indywidualnego i zbiorowego dla wszystkich grup ludności;
 • stosowaniu żywienia klinicznego z wykorzystaniem diet naturalnych oraz produktów leczniczych specjalnego żywieniowego przeznaczenia, w leczeniu chorób przebiegających z niedożywieniem powstających na tle wadliwego żywienia i innych chorób;
 • planowaniu i przygotowywaniu potraw wchodzących w skład poszczególnych rodzajów diet, zgodnie z obowiązującymi zasadami żywienia;
 • samodzielnym planowaniu jadłospisów w oparciu o obowiązującą klasyfikację diet;
 • nadzorowaniu i kontrolowaniu prawidłowości przebiegu procesów technologicznych na wszystkich etapach produkcji potraw z uwzględnieniem systemu analizy zagrożeń krytycznych punktów kontrolnych;
 • kontrolowaniu jakości surowców i produktów żywnościowych oraz warunków ich przechowywania;
 • prowadzeniu instruktażu dla pracowników zatrudnionych przy produkcji żywności pod kątem organizacji stanowisk pracy i przestrzegania zasad dobrej praktyki higienicznej
  i produkcyjnej;
 • uczestniczeniu w prowadzeniu leczenia żywieniowego na zlecenie i pod nadzorem lekarza;
 • rozpoznawaniu, zapobieganiu i leczeniu niedożywienia, w tym niedożywienia szpitalnego;
 • ocenie stanu odżywienia, sposobu żywienia i zapotrzebowania na składniki odżywcze pacjentów;
 • prowadzeniu dokumentacji dotyczącej żywienia pacjentów;
 • udzielaniu porad dietetycznych;
 • prowadzeniu edukacji żywieniowej.

Absolwenci kierunku dietetyka II stopnia mogą szukać zatrudnienia w:

 • publicznych i niepublicznych placówkach ochrony zdrowia,
 • domach opieki społecznej i zakładach żywienia zbiorowego,
 • szkolnictwie - po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela),
 • instytutach naukowo-badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych oraz jednostkach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu żywienia człowieka,
 • placówkach sportowych.

Ponadto absolwent jest przygotowany do założenia własnej działalności gospodarczej oraz kontynuacji kształcenia na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich) i studiach podyplomowych.