Kierunek - biotechnologia

Poziom - II stopnia

Forma - studia stacjonarne

Profil kształcenia - ogólnoakademicki

1

Wymagania wstępne/kompetencje oczekiwane od kandydata

Dyplom ukończenia studiów I stopnia*, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych np. Bachelor's degree.

Wiedza i umiejętności z zakresu biologii oraz metod stosowanych w ogólnie pojętej biotechnologii.

2

Kryterium kwalifikacyjne brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Ocena z dyplomu dla absolwentów kierunków przyporządkowanych dyscyplinie wiodącej biologia. Dla absolwentów inżynierskich kierunków studiów, innych niż w dyscyplinie nauk biologicznych - pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej sprawdzającej kompetencje kandydata do podjęcia studiów II stopnia.

3

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek

Średnia arytmetyczna ocen z toku studiówdla absolwentów kierunków przyporządkowanych dyscyplinie wiodącej biologia.

* W przypadku ukończenia studiów licencjackich (sześciosemestralnych) kandydat, w trakcie kształcenia na II stopniu, jest zobowiązany do uzupełnienia brakujących efektów kształcenia/uczenia się odpowiadających 30 pkt ECTS. Wykaz oferowanych kursów (przedmiotów) jest przedstawiony w programie studiów.

Sylwetka absolwenta

Absolwent kierunku biotechnologia zna metody biologii eksperymentalnej oraz narzędzia bioinformatyczne i statystyczne służące opracowaniu i weryfikacji danych doświadczalnych. Posiada wiedzę w zakresie budowy oraz zastosowania specjalistycznych aparatów i urządzeń stosowanych w biotechnologii. Ma wiedzę z zakresu bioinżynierii, biochemicznych aspektów biotechnologii, wykorzystania nanotechnologii w praktyce laboratoryjnej i biotechnologii w medycynie. Zdobywa umiejętności opisywania i wyjaśniania procesów oraz zjawisk zachodzących w przyrodzie, mających także znaczenie w biotechnologii. Zna etyczne aspekty manipulacji genetycznych i komórkowych i regulacje prawne w zakresie biotechnologii. Zna systemy zarządzania jakością w biotechnologii i przemysłach pokrewnych. Posiada umiejętności w zakresie projektowania i przeprowadzenia procedury eksperymentalnej, wraz z doborem odpowiednich narzędzi badawczych. Potrafi samodzielnie zinterpretować i opracować wyniki doświadczalne w formie nadającej się do publikacji. Potrafi korzystać z specjalistycznych programów komputerowych, w tym narzędzi statystycznych oraz baz internetowych w celu opracowywania i gromadzenia danych. Posługuje się narzędziami biologii eksperymentalnej, biochemii oraz chemii analitycznej, narzędziami inżynierii genetycznej w odniesieniu do komórek mikroorganizmów, roślin oraz zwierząt w celu ich genetycznego zmodyfikowania. Potrafi dokonać molekularnej i biochemicznej charakterystyki wyprodukowanych bioproduktów. Ponad to absolwent kierunku biotechnologia posiada kompetencje ciągłego samodoskonalenia się oraz zdobywania i poszerzania własnej wiedzy. Potrafi współpracować w grupie. Potrafi prawidłowo identyfikować i rozstrzygać problemy naukowe. Potrafi działać w sposób przedsiębiorczy i odpowiedzialny. Wykazuje odpowiedzialność za powierzony zakres prac badawczych, za pracę własną i innych. Dba o poszanowanie pracy własnej i innych. Ma świadomość ryzyka i potrafi ocenić skutki prowadzonej działalności w zakresie biotechnologii. Wykazuje się kreatywnością oraz samodzielnością w podejmowaniu działań oraz doboru odpowiednich metod do ich realizacji.