Kierunek - biologia

Poziom - II stopnia

Forma - studia stacjonarne/niestacjonarne

Profil kształcenia - ogólnoakademicki

1

Wymagania wstępne/kompetencje oczekiwane od kandydata

Dyplom ukończenia studiów I stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych np. Bachelor’s degree.

Wiedza i umiejętności  z zakresu kierunku biologia lub dyscyplin pokrewnych (w obszarze nauk ścisłych i przyrodniczych).

2

Kryterium kwalifikacyjne brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Ocena z dyplomu ukończenia studiów.

3

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek

Średnia arytmetyczna ocen z toku studiów.

 

Sylwetka absolwenta

Absolwent kierunku Biologia posiada rozszerzoną wiedzę z zakresu nauk biologicznych, a także specjalistyczną wiedzę z zakresu wybranej specjalności. Absolwent posiada umiejętności posługiwania się specjalistyczną aparaturą naukowo-badawczą oraz zaawansowanymi technikami badawczymi.

Specjalność: biologia eksperymentalna

Absolwent posiada specjalistyczną wiedzę i umiejętności w zakresie biologii molekularnej, inżynierii genetycznej oraz wybranych aspektów procesów wewnątrzkomórkowych. Absolwent potrafi zaplanować i przeprowadzić eksperymenty naukowe oraz opisać i zinterpretować uzyskane wyniki. Absolwent dysponuje także praktycznymi umiejętnościami wykonywania analiz z wykorzystaniem materiału biologicznego.

Specjalność: biologia środowiskowa

Absolwent posiada specjalistyczną wiedzę w zakresie biologii różnych grup roślin i zwierząt, monitoringu środowiska przyrodniczego oraz zagadnień związanych z ewolucją, filogenezą i paleobiologią. Posiada umiejętności pozwalające na identyfikację zagrożonych gatunków roślin, zwierząt i siedlisk przyrodniczych oraz realizację zadań badawczych w terenie.