Kierunek - archeologia

Poziom - II stopnia

Forma - stacjonarne

Profil - ogólnoakademicki

1

Wymagania wstępne/kompetencje oczekiwane od kandydata

Dyplom ukończenia studiów I stopnia, jednolitych studiów magisterskich z kierunków wchodzących w obszar nauk społecznych i humanistycznych.

2

Kryterium kwalifikacyjne brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Ocena uzyskana na dyplomie ukończenia studiów*

3

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek

Średnia arytmetyczna ze wszystkich ocen w ramach studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich z przedmiotów kończących się egzaminem**

* Liczba punktów odpowiadająca ocenie na dyplomie :

ocena

punkty

dostateczny (3,0)

40

plus dostateczny (3,5)

55

dobry (4,0)

70

plus dobry (4,5)

85

bardzo dobry (5,0)

100


** Liczba punktów odpowiadająca średniej arytmetycznej z toku studiów:

przedział średniej punkty
3,0 - 3,10 5
3,11 - 3,20 10
3,21 - 3,30 15
3,31 - 3,40 20
3,41 - 3,50 25
3,51 - 3,60 30
3,61 - 3,70 35
3,71 - 3,80 40
3,81 - 3,90 45
3,91 - 4,0 50
4,01 - 4,10 55
4,11 - 4,20 60
4,21 - 4,30 65
4,31 - 4,40 70
4,41 - 4,50 75
4,51 - 4,60 80
4,61 - 4,70 85
4,71 - 4,80 90
4,81 - 4,90 95
4,91 - 5,0 100

 

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów II stopnia na kierunku archeologia posiada ugruntowaną wiedzę z zakresu archeologii oraz zmian kulturowych zachodzących na ziemiach Polski i krajów sąsiednich od pradziejów po okres historyczny. Posiada wiedzę o specyfice przedmiotowej, metodycznej i metodologicznej archeologii, pogłębioną umiejętnościami praktycznymi zdobytymi w trakcie ćwiczeń terenowych.

Absolwent jest przygotowany do prowadzenia badań terenowych i samodzielnego opracowywania ich wyników. Jest w stanie analizować źródła archeologiczne, a także właściwie ocenić wartość i przydatność analiz archeometrycznych, antropologicznych, archeozoologicznych i archeobotanicznych. Zna i potrafi stosować zaawansowane narzędzia cyfrowe, w tym z zakresu systemu informacji geograficznej i dokumentacji trójwymiarowej. Zna problematykę  związaną z ochroną dziedzictwa kulturowego oraz popularyzacją nauki.

Absolwenci mogą również kontynuować edukację w Szkole Doktorskiej.