Kierunki - zdrowie publiczne

Poziom - I stopnia

Forma - stacjonarne/niestacjonarne

Profil kształcenia - praktyczny

 

 

przelicznik*

1

Przedmiot obowiązkowy brany pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Biologia - część pisemna egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym

poziom podstawowy

1%=1pkt

 

poziom rozszerzony

 1%=2pkt

 

 

2

Przedmiot dodatkowy brany pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Chemia lub fizyka/ fizyka z astronomią lub matematyka - jeden z przedmiotów wskazanych przez kandydata - część pisemna egzaminu maturalnego  na poziomie podstawowym lub rozszerzonym 

3

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek

Język obcy nowożytny - zdany jako obowiązkowy lub dodatkowy na poziomie podstawowym lub rozszerzonym

* przelicznik dla każdego przedmiotu liczony jest osobno

 Sylwetka absolwenta

Absolwent kierunku Zdrowie publiczne będzie mógł wykazać się wiedzą interdyscyplinarną (teoretyczną i praktyczną) z zakresu nauk społecznych oraz nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz o kulturze fizycznej, w szczególności w zakresie:

  • rozumienia podstawowych problemów zdrowia publicznego, systemów opieki zdrowotnej oraz polityki zdrowotnej Polski i krajów Unii Europejskiej;
  • rozpoznawania biologicznych i środowiskowych uwarunkowań zdrowia człowieka, zbiorowości ludzi oraz wzajemnych między nimi relacji;
  • rozpoznawania biologicznych, środowiskowych, demograficznych, społecznych i psychologicznych zagrożeń zdrowia zbiorowości ludzi;
  • gromadzenia danych o sytuacji zdrowotnej zbiorowości;
  • realizowania ustawowych kontroli i ocen stanu sanitarno-epidemiologicznego społeczeństwa i środowiska na szczeblu lokalnym, regionalnym i centralnym;
  • realizowania programów dotyczących epidemiologii, profilaktyki oraz opieki i rehabilitacji psychospołecznej;
  • komunikowania wyników ocen stanu sanitarno-epidemiologicznego jednostkom nadrzędnym;
  • wdrażania i koordynowania programów oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia;
  • gromadzenia danych dotyczących ekonomiki i zarządzania ochroną zdrowia w środowisku lokalnym , regionalnym i centralnym oraz korzystania z fachowego piśmiennictwa obcojęzycznego;
  • znajomości języka obcego na poziomie biegłości B2 oraz języka specjalistycznego z zakresu Zdrowia publicznego.