Kierunek - wychowanie fizyczne

Poziom - I stopnia

Forma - stacjonarne/niestacjonarne

Profil kształcenia -ogólnoakademicki

 

przelicznik

1

 

 

Przedmiot obowiązkowy brany pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje konkurs świadectw maturalnych.

Pod uwagę będą brane wyniki z przedmiotów obowiązkowych z pisemnego egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym. O przyjęciu na I rok studiów decyduje kolejność kandydatów na liście rankingowej.

poziom podstawowy

1% = 1 pkt

 

poziom rozszerzony

1% = 2 pkt

2

Przedmiot dodatkowy brany pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Biologia - ocena uzyskana na świadectwie ukończenia szkoły średniej

3

Egzamin wstępny

Kandydat w procesie rekrutacji ma obowiązek wziąć udział w próbie oceniającej sprawność fizyczną: pływanie lub wielostopniowy bieg wahadłowy. Kandydat na studia może wziąć udział tylko w jednej wybranej przez siebie próbie.

Pływanie

Kandydat ma do przepłynięcia dystans 50 metrów wybranym przez siebie, dowolnym stylem pływackim w odpowiednim limicie czasowym (pomiar z dokładnością do 0,1 sek.). Uzyskany czas zostanie przeliczany na punkty (tabela 1 i 2).

Tabela nr 1. Limity czasowe dla mężczyzn i przeliczniki punktowe:

(Min: Sek.)

0:35 i mniej

50 pkt.

0:36

0:48

40 pkt.

0:49

1:01

30 pkt.

1:02

1:14

20 pkt.

1:15

1:27

10 pkt.

1:28 i więcej

 

0 pkt.

Tabela nr 1. Limity czasowe dla kobiet i przeliczniki punktowe:

(Min: Sek.)

0:40 i mniej

50 pkt.

0:41

0:53

40 pkt.

0:54

1:06

30 pkt.

1:07

1:19

20 pkt.

1:20

1:32

10 pkt.

1:33 i więcej

 

0 pkt.

Wielostopniowy bieg wahadłowy - Beep Test:

Polega na wahadłowym bieganiu 20-metrowych odcinków tam i z powrotem we wzrastającym tempie podawanym przez sygnał czasowy, aż do odmowy (zmęczenia) badanego, lub spadku tempa biegu niezgodnego z podawanym sygnałem. Pokonany dystans w teście zostanie przeliczony na punkty (tabela 3 i 4).

Tabela nr 3.  Przeliczniki punktowe dla mężczyzn za przebiegnięty dystans:

Dystans (metry)

2140 i więcej

50 pkt.

2120

1900

40 pkt.

1880

1460

30 pkt.

1440

1240

20 pkt.

1220

1020

10 pkt.

1000 i mniej

 

0 pkt

Tabela nr 4.  Przeliczniki punktowe dla kobiet za przebiegnięty dystans:

Dystans (metry)

1240 i więcej

50 pkt.

1220

1040

40 pkt.

1020

840

30 pkt.

820

660

20 pkt.

640

460

10 pkt.

440 i mniej

 

0 pkt

 

 

  • Osoby zwolnione z konkursu świadectw i próby oceniającej sprawność fizyczną:

Podstawą przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego jest posiadanie świadectwa maturalnego/ dojrzałości oraz:

  1. przedłożenie dokumentu stwierdzającego aktualne osiągnięcia sportowe w dyscyplinach i konkurencjach olimpijskich: uzyskanie medalu mistrzostw Polski, uczestnictwo w igrzyskach olimpijskich, mistrzostwach Świata i Europy;
  2. posiadanie w dyscyplinach i konkurencjach olimpijskich Klasę Sportową Mistrzowską i pierwszą Klasę Sportową.

 

  • W procesie rekrutacji kandydat może uzyskać dodatkowe punkty, po przedłożeniu udokumentowanych, następujących osiągnięć:

Mistrzostwa klasa, I klasa - 150 pkt. (kandydat zwolniony z próby oceniającej sprawność fizyczną)

II klasa sportowa - 50 pkt.

III klasa sportowa - 30 pkt.

Trener danej dyscypliny sportowej - 40 pkt.

Instruktor danej dyscypliny sportowej - 20 pkt.

Ratownik WOPR, GOPR, TOPR - 20 pkt.

Inne uprawnienia z zakresu kultury fizycznej - 10 pkt.

Czynny zawodnik, zrzeszony w klubie sportowym - 10 pkt.

 

Sylwetka absolwenta

Studia na kierunku wychowanie fizyczne przygotowują do podejmowania działalności pedagogicznej i wychowawczej na wszystkich poziomach edukacji. Osoby, które ukończą ten kierunek mają możliwość pracy w szkołach jako nauczyciel wychowania fizycznego. Absolwent może również znaleźć pracę w służbach mundurowych (policji, straży pożarnej, wojsku, ratownictwie wodnym) oraz instytucjach oświatowych, badawczych i organizacjach społecznych z zakresu kultury fizycznej. Będzie przygotowany do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie sportu i rekreacji.