Kierunki - zdrowie publiczne

Poziom - I stopnia

Forma - stacjonarne

Profil kształcenia - praktyczny

 

 

przelicznik*

1

Przedmiot obowiązkowy brany pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Biologia - część pisemna egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym

poziom podstawowy

1%=1pkt

 

poziom rozszerzony

 1%=2pkt

 

 

2

Przedmiot dodatkowy brany pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Chemia lub fizyka/ fizyka z astronomią lub matematyka - jeden z przedmiotów wskazanych przez kandydata - część pisemna egzaminu maturalnego  na poziomie podstawowym lub rozszerzonym 

3

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek

Język obcy nowożytny - zdany jako obowiązkowy lub dodatkowy na poziomie podstawowym lub rozszerzonym

* przelicznik dla każdego przedmiotu liczony jest osobno

 Sylwetka absolwenta

Absolwent kierunku Zdrowie publiczne będzie mógł wykazać się wiedzą interdyscyplinarną (teoretyczną i praktyczną) z zakresu nauk społecznych oraz nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz o kulturze fizycznej, w szczególności w zakresie:

  • rozumienia podstawowych problemów zdrowia publicznego, systemów opieki zdrowotnej oraz polityki zdrowotnej Polski i krajów Unii Europejskiej;
  • rozpoznawania biologicznych i środowiskowych uwarunkowań zdrowia człowieka, zbiorowości ludzi oraz wzajemnych między nimi relacji;
  • rozpoznawania biologicznych, środowiskowych, demograficznych, społecznych i psychologicznych zagrożeń zdrowia zbiorowości ludzi;
  • gromadzenia danych o sytuacji zdrowotnej zbiorowości;
  • realizowania ustawowych kontroli i ocen stanu sanitarno-epidemiologicznego społeczeństwa i środowiska na szczeblu lokalnym, regionalnym i centralnym;
  • realizowania programów dotyczących epidemiologii, profilaktyki oraz opieki i rehabilitacji psychospołecznej;
  • komunikowania wyników ocen stanu sanitarno-epidemiologicznego jednostkom nadrzędnym;
  • wdrażania i koordynowania programów oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia;
  • gromadzenia danych dotyczących ekonomiki i zarządzania ochroną zdrowia w środowisku lokalnym , regionalnym i centralnym oraz korzystania z fachowego piśmiennictwa obcojęzycznego;
  • znajomości języka obcego na poziomie biegłości B2 oraz języka specjalistycznego z zakresu Zdrowia publicznego.

 

Absolwenci specjalności medycyna podróży i zdrowie międzynarodowe: zdobywają kwalifikacje zawodowe w zakresie zarządzania kompleksową informacją na temat zagrożeń zdrowotnych związanych z podróżami, w tym oceny bieżącej sytuacji zdrowotnej na świecie, zaleceń dotyczących profilaktyki chorób tropikalnych, pomocy w przygotowaniu wakacyjnej apteczki oraz informacji o rekomendowanych szczepieniach.

Absolwenci specjalności  promocja zdrowia i edukacja zdrowotnasą przygotowani do realizowania programów profilaktyki zdrowotnej na różnych poziomach struktur społecznych. Student kształtuje umiejętności podejmowania efektywnych działań w obszarze rozwijania wiedzy, postaw i nawyków dbałości o zdrowie własne i innych oraz umiejętności współtworzenia zdrowego środowiska. Absolwenci są przygotowani do efektywnej realizacji prozdrowotnych przedsięwzięć profilaktycznych i edukacyjnych w społeczności lokalnej, środowisku pracy, środowisku nauczania i wychowania, zakładach opieki zdrowotnej oraz placówkach opieki społecznej.

Absolwenci specjalności telemedycyna i e-zdrowie: posiadają rozszerzoną wiedzę na temat wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych do wspomagania działań związanych z ochroną zdrowia. Po ukończeniu studiów absolwenci mają szeroką możliwość rozwijania kariery zawodowej: mogą podjąć pracę w publicznych i niepublicznych placówkach ochrony zdrowia, szpitalach, klinikach, przychodniach, jednostkach naukowo-badawczych i kontrolnych, w przemyśle farmaceutycznym i biotechnologicznym jako specjaliści ds. wdrażania i prowadzenia medycznych usług informatycznych, nowoczesnych technologii i zabiegów medycznych.

 Absolwenci specjalności zarządzanie w opiece zdrowotnejnabywają umiejętności umożliwiające im podjęcie pracy na stano­wiskach wykonawczych w programach ochrony zdrowia, promocji zdrowia, profilaktyki itp., a także na stanowiskach w jednostkach administracyjnych opieki zdrowotnej, inspekcji sanitarnej i jednostek świadczących usługi zdrowotne.

Absolwent studiów I stopnia na kierunku zdrowie publiczne uzyskuje tytuł licencjata i jest przygotowany do kontynuowania studiów II stopnia.