Kierunek - wychowanie fizyczne

Poziom - I stopnia

Forma - stacjonarne/niestacjonarne

Profil kształcenia - ogólnoakademicki

 

przelicznik

1

 

 

Przedmiot obowiązkowy brany pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje konkurs świadectw maturalnych.

Pod uwagę będą brane wyniki z przedmiotów obowiązkowych z pisemnego egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym. O przyjęciu na I rok studiów decyduje kolejność kandydatów na liście rankingowej.

poziom podstawowy

1% = 1 pkt

 

poziom rozszerzony

1% = 2 pkt

2

Przedmiot dodatkowy brany pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Biologia - ocena uzyskana na świadectwie ukończenia szkoły średniej

 UWAGA!

W związku z sytuacją epidemiczną związaną z pandemią COVID-19 i koniecznością prowadzenia rekrutacji w szczególnych okolicznościach egzamin wstępny (praktyczny) na kierunku wychowanie fizyczne w rekrutacji na rok akademicki 2021/2022 nie odbędzie się.

  • Osoby zwolnione z konkursu świadectw:

Podstawą przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego jest posiadanie świadectwa maturalnego/ dojrzałości oraz:

  1. przedłożenie dokumentu stwierdzającego aktualne osiągnięcia sportowe w dyscyplinach i konkurencjach olimpijskich: uzyskanie medalu mistrzostw Polski, uczestnictwo w igrzyskach olimpijskich, mistrzostwach Świata i Europy;
  2. posiadanie w dyscyplinach i konkurencjach olimpijskich Klasę Sportową Mistrzowską i pierwszą Klasę Sportową.

 

  • W procesie rekrutacji kandydat może uzyskać dodatkowe punkty, po przedłożeniu udokumentowanych, następujących osiągnięć:

Mistrzostwa klasa, I klasa - 150 pkt. 

II klasa sportowa - 50 pkt.

III klasa sportowa - 30 pkt.

Trener danej dyscypliny sportowej - 40 pkt.

Instruktor danej dyscypliny sportowej - 20 pkt.

Ratownik WOPR, GOPR, TOPR - 20 pkt.

Inne uprawnienia z zakresu kultury fizycznej - 10 pkt.

Czynny zawodnik, zrzeszony w klubie sportowym - 10 pkt.

 

Sylwetka absolwenta

Studia na kierunku wychowanie fizyczne przygotowują do podejmowania działalności pedagogicznej i wychowawczej na wszystkich poziomach edukacji. Osoby, które ukończą ten kierunek mają możliwość pracy w szkołach jako nauczyciel wychowania fizycznego. Absolwent może również znaleźć pracę w służbach mundurowych (policji, straży pożarnej, wojsku, ratownictwie wodnym) oraz instytucjach oświatowych, badawczych i organizacjach społecznych z zakresu kultury fizycznej. Będzie przygotowany do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie sportu i rekreacji.