Kierunek turystyka i rekreacja

Poziom - I stopnia

Forma - stacjonarne/niestacjonarne

Profil kształcenia -ogólnoakademicki

 

przelicznik

 

 

1

Przedmiot obowiązkowy brany pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje konkurs świadectw maturalnych. Pod uwagę będą brane wyniki z przedmiotów obowiązkowych pisemnej matury na poziomie podstawowym lub rozszerzonym. O przyjęciu na I rok studiów decyduje kolejność kandydatów na liście rankingowej

poziom podstawowy 1%=1pkt

 

poziom rozszerzony 1%=2pkt

 

2

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek

Geografia - ocena uzyskana na świadectwie ukończenia szkoły średniej

UWAGA:

W procesie rekrutacji kandydat może uzyskać dodatkowe punkty, po przedłożeniu udokumentowanych, następujących osiągnięć:

  • Pilot wycieczek - 50 pkt.
  • Przewodnik turystyczny - 30 pkt.
  • Ratownik WOPR, GOPR, TOPR - 20 pkt.
  • Uprawnienia turystyczne oraz inne z zakresu kultury fizycznej - 10 pkt.

 

Sylwetka absolwenta

Absolwent kierunku turystyka i rekreacja  posiada pogłębioną wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie nauk o kulturze fizycznej, nauk przyrodniczych, społecznych i ekonomicznych. Podczas studiów, uzyskuje niezbędne kompetencje zawodowe przydatne przy dostosowywaniu ofert turystycznych do potrzeb i preferencji różnych środowisk społecznych oraz przy dokonywaniu analiz mechanizmów rynkowych.