Kierunek - turystyka historyczna i kulturowa

Poziom - I stopnia

Forma - stacjonarne

Profil kształcenia - ogólnoakademicki

 

przelicznik*

1

Przedmiot obowiązkowy brany pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Język polski na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z części pisemnej egzaminu maturalnego.

 

poziom podstawowy

1% = 1 pkt

 

poziom rozszerzony

1% = 2 pkt

2

Przedmiot dodatkowy brany pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Jeden przedmiot spośród następujących: historia, wiedza o społeczeństwie lub geografia na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z części pisemnej egzaminu maturalnego.

3

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek

Język obcy nowożytny zdawany na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z części pisemnej egzaminu maturalnego.

 

*przelicznik dla każdego przedmiotu liczony jest osobno

 Sylwetka absolwenta

Absolwent kierunku turystyka historyczna i kulturowa posiada wiedzę ogólną w zakresie turystyki historycznej i kulturowej oraz wybranych nauk społecznych; zna podstawowe elementy warsztatu badawczego w zakresie nauk humanistycznych i społecznych, główne nurty badawcze i metodologiczne; rozumie fundamentalne uwarunkowania historyczne, geograficzne, kulturowe, religijne rozwoju współczesnej cywilizacji; zna uwarunkowania prawne i etyczne badań naukowych, w tym zasady ochrony własności przemysłowej i praw autorskich; zna zasady współpracy ze środowiskiem lokalnym, organizacjami społecznymi na rzecz rozwoju badań humanistycznych i społecznych oraz podstawowe zasady tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości.