Kierunek - technologia żywności i żywienie człowieka

Poziom - I stopnia

Forma - stacjonarne/niestacjonarne

Profil kształcenia - ogólnoakademicki

 

przelicznik*

1

Przedmiot obowiązkowy brany pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Jeden przedmiot spośród następujących: chemia, fizyka z astronomią lub fizyka, matematyka, biologia na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z części pisemnej egzaminu maturalnego

poziom podstawowy

1% = 1 pkt

 

poziom rozszerzony

1% = 2 pkt

2

Przedmiot dodatkowy brany pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Język obcy na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z części pisemnej egzaminu maturalnego.

3

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek

Język polski na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z części pisemnej egzaminu maturalnego

*przelicznik dla każdego przedmiotu liczony jest osobno

Sylwetka absolwenta

Absolwent kierunku technologia żywności i żywienie człowieka posiada wiedzę z zakresu chemii żywności oraz zagadnień inżynieryjnych, technologicznych i ekonomicznych. Jest specjalistą w zakresie wytwarzania, przetwarzania, utrwalania, przechowywania, kontroli i monitorowania jakości żywności. Dzięki temu absolwent jest przygotowany do pracy w zakładach zajmujących się przetwórstwem, dystrybucją i przechowywaniem żywności oraz żywieniem człowieka, ale także do podjęcia studiów drugiego stopnia w ramach tego kierunku. Ponadto potrafi wdrażać oraz sprawować kontrolę nad procesem produkcji żywności, w oparciu o wiedzę modyfikować istniejące procesy produkcji lub proponować nowe, przyjazne dla środowiska naturalnego. Znajomość zagadnień inżynieryjnych sprawia, że umie zaplanować oraz zorganizować produkcję, włącznie z doborem maszyn i urządzeń, ekonomiczną kalkulacją oraz przeprowadzić ocenę efektywności podjętych działań. Zna i rozumie zasady funkcjonowania rynku rolno-spożywczego oraz mechanizmy marketingowe związane z obrotem żywności oraz żywieniem człowieka. Absolwent zna zasady racjonalnego żywienia człowieka oraz związek pomiędzy jakością i ilością spożywanej żywności a stanem zdrowia społeczeństwa. Ma wiedzę na temat systemów zapewnienia jakości żywności oraz potrafi je wdrażać. Ponadto dysponuje umiejętnościami z zakresu posługiwania się technikami komputerowymi w celu sterowania produkcją i przedsiębiorstwem. Kompetencje społeczne, którymi legitymuje się absolwent sprawiają, że jest gotów do poszerzania wiedzy, dostosowywania się do wymogów współczesnego rynku pracy, zakładania własnej działalności gospodarczej lub współpracy interdyscyplinarnej. Jest przygotowany do pracy na stanowiskach inżynierskich i kierowniczych we wszystkich gałęziach przemysłu spożywczego.