Kierunek - sztuki wizualne

Poziom - I stopnia

Forma - stacjonarne

Profil - ogólnoakademicki

Podstawą przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego jest posiadanie świadectwa maturalnego lub innego dokumentu uprawniającego do podjęcia studiów I stopnia

 

przelicznik*

1

Egzamin wstępny

Egzamin praktyczny sprawdzający uzdolnienia artystyczne:

- rysunek (studium postaci),

- do wyboru: malarstwo (studium martwej natury) lub rzeźba (studium głowy),

- zadanie kompozycyjno-projektowe.

Uwaga: Zasady przeprowadzenia egzaminów wstępnych dla kandydatów na kierunek: sztuki wizualne w rekrutacji na rok akademicki 2021/2022 znajdują się w pliku do pobrania

Stosuje się następującą skalę punktów:

- rysunek: od 0 do 15 pkt.

- malarstwo lub rzeźba: od 0 do 15 pkt.

- zadanie kompozycyjno-projektowe: od 0 do 15 pkt.

 

2

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek

Język obcy - na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z części pisemnej egzaminu maturalnego. 

poziom podstawowy

1% = 1 pkt

 

poziom rozszerzony

1% = 2 pkt

 

*przelicznik dla każdego przedmiotu liczony jest osobno

Sylwetka absolwenta

Absolwent kierunku sztuki wizualne posiada umiejętności: przygotowywania i upowszechniania przekazów wizualnych i medialnych dla celów artystycznych, poznawczych, edukacyjnych i użytkowych; wykorzystywania nabytej wiedzy w indywidualnej i zespołowej aktywności artystycznej; do kierowania zespołami ludzkimi oraz ustawicznego dokształcania w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości. Posiada przygotowanie do prowadzenia samodzielnej, twórczej pracy zawodowej oraz do podejmowania pracy w ośrodkach i instytucjach kultury i sztuki, mass-mediach, strukturach promocyjnych i reklamowych; posługuje się językiem obcym na poziomie biegłości B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy po ukończeniu studiów pierwszego stopni na tym kierunku; uzyskuje tytuł zawodowy licencjata i jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.