Kierunek - systemy diagnostyczne w medycynie

Poziom - I stopnia

Forma - stacjonarne

Profil kształcenia - ogólnoakademicki

 

przelicznik*

1

Przedmiot obowiązkowy brany pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Jeden przedmiot spośród następujących: matematyka, fizyka lub biologia na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z części pisemnej egzaminu maturalnego.

poziom podstawowy

1% = 1 pkt

 

poziom rozszerzony

1% = 2 pkt

2

Przedmiot dodatkowy brany pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Chemia - na poziomie rozszerzonym lub podstawowym z części pisemnej egzaminu maturalnego

3

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek

Język obcy nowożytny - na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z części pisemnej egzaminu maturalnego

*przelicznik dla każdego przedmiotu liczony jest osobno


Sylwetka absolwenta

Absolwenta kierunku systemy diagnostyczne w medycynie cechują następujące kompetencje zawodowe:

- posiada wiedzę z zakresu podstaw fizycznych działania różnych rodzajów aparatury medycznej;

- posiada wiedzę z zakresu anatomii i fizjologii człowieka oraz patologii w aspekcie obsługi aparatury medycznej;

- potrafi korzystać z nowoczesnej aparatury pomiarowej i medycznych systemów diagnostycznych;

- potrafi identyfikować i formułować zadania inżynierskie w zakresie gromadzenia i przetwarzania informacji oraz przeprowadzania i interpretacji podstawowych analiz statystycznych wykorzystywanych w naukach biomedycznych, jak również analizy sygnałów i obrazów w naukach medycznych i fizycznych;

- potrafi dokonywać wstępnej oceny ekonomicznej proponowanych rozwiązań i podejmowanych działań inżynierskich;

- posiada wiedzę z zakresu podstaw etycznych i ma świadomość konieczności ich stosowania w działalności inżynierskiej oraz okołomedycznej.