Kierunek - socjologia

Poziom - I stopnia

Forma - stacjonarne/niestacjonarne

Profil kształcenia - ogólnoakademicki

 

przelicznik*

1

Przedmiot obowiązkowy brany pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Język polski oraz język obcy nowożytny zdawany na poziomie podstawowym lub rozszerzonym - część pisemna egzaminu maturalnego.

poziom podstawowy

1% = 1 pkt

 

poziom rozszerzony

1% = 2 pkt

 

 

2

Przedmiot dodatkowy brany pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Wiedza o społeczeństwie zdawana na poziomie  podstawowym lub rozszerzonym -część pisemna egzaminu maturalnego.

3

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek

Ocena z wiedzy o społeczeństwie uzyskana na świadectwie ukończenia szkoły średniej. **

**Liczba punktów odpowiadająca ocenie na świadectwie szkoły średniej:

 

ocena

punkty

3,0

dostateczny

40

3,5

plus dostateczny

50

4,0

dobry

60

4,5

plus dobry

70

5,0

bardzo dobry

80

5,5

plus bardzo dobry

90

6,0

celujący

100

*przelicznik dla każdego przedmiotu liczony jest osobno

Sylwetka absolwenta

Studia na kierunku socjologia kierowane są do osób o zainteresowaniach humanistycznych i społecznych, obserwujących rzeczywistość społeczną, posiadających bądź pragnących wykształcić w sobie zdolność jej krytycznej analizy oraz klasyfikacji zachowań ludzi i zbiorowości. Swoje zainteresowania i umiejętności studenci mogą rozwijać i doskonalić w ramach dwóch specjalizacji: regionalno-samorządowejbadań rynku i opinii publicznej. Efekty kształcenia przewidziane dla studiów socjologicznych pozwalają absolwentom dostosowywać się do zmieniającego się rynku pracy, jego lokalnej specyfiki i oczekiwań pracodawców. Urozmaicony program studiów, stosowanie przez kadrę naukową sprawdzonych, ale i nowatorskich metod dydaktycznych z wykorzystaniem nowoczesnej infrastruktury lokalowej i technicznej oraz profesjonalnego oprogramowania gwarantuje studentom pozyskanie szerokiej wiedzy, zarówno w wymiarze teoretycznym, jak i praktycznym.