Kierunek - ratownictwo medyczne

Poziom - I stopnia

Forma - stacjonarne/niestacjonarne

Profil kształcenia - praktyczny

 

przelicznik*

1

Przedmiot obowiązkowy brany pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Biologia - część pisemna egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym

 

poziom podstawowy

1%=1pkt

 

poziom rozszerzony

 1%=2pkt

 

 

2


Przedmiot dodatkowy brany pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Chemia lub fizyka/ fizyka z astronomią lub matematyka - jeden z przedmiotów wskazanych przez kandydata - część pisemna egzaminu maturalnego  na poziomie podstawowym lub rozszerzonym 

3

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek

Język obcy nowożytny zdany jako obowiązkowy lub dodatkowy na poziomie podstawowym lub rozszerzonym

*przelicznik dla każdego przedmiotu liczony jest osobno

Sylwetka absolwenta

Absolwent kierunku ratownictwo medyczne posiada umiejętność samodzielnego wykonywania medycznych czynności ratunkowych. Posiada on wysoką wiedzę specjalistyczną oraz umiejętności z zakresu nauk o zdrowiu i nauk medycznych, w tym w szczególności medycznych czynności ratunkowych wykonywanych w stanach nagłych u dorosłych i dzieci, a także odpowiednią wiedzę z zakresu nauk społecznych. W zakresie umiejętności absolwent potrafi rozpoznawać stany nagłego zagrożenia zdrowotnego, prowadzić medyczne czynności ratunkowe i udzielać świadczeń zdrowotnych innych niż medyczne czynności ratunkowe, podejmować działania w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki chorób, współdziałać z innymi podmiotami systemu ratownictwa medycznego w różnych zdarzeniach.

Po ukończeniu studiów absolwent ma możliwość kontynuowania nauki na studiach drugiego stopnia w zakresie nauk o zdrowiu lub innych pokrewnych kierunkach. Może także poszerzać swoją wiedzę w ramach studiów podyplomowych.