Kierunek - prawo

Poziom -  jednolite studia magisterskie

Forma - stacjonarne/niestacjonarne

Profil kształcenia - ogólnoakademicki

 

przelicznik*

1

Przedmiot obowiązkowy brany pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Historia lub wiedza o społeczeństwie - na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z części pisemnej egzaminu maturalnego 

poziom podstawowy

1% = 1 pkt

 

poziom rozszerzony

1% = 2 pkt

2

Przedmiot dodatkowy brany pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Język polski - na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z części pisemnej egzaminu maturalnego 

3

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek

Język obcy nowożytny, zdany  jako obowiązkowy albo dodatkowy na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z części pisemnej egzaminu maturalnego

*przelicznik dla każdego przedmiotu liczony jest osobno

Sylwetka absolwenta

Absolwent kierunku prawo uzyskuje umiejętności posługiwania się ogólną wiedzą z zakresu dogmatycznych dyscyplin prawa, uzupełnioną o teorię i filozofię prawa oraz doktryn polityczno-prawnych, o wiedzę z zakresu innych nauk społecznych, o podstawową wiedzę ekonomiczną oraz posiada umiejętności wykorzystania ich w pracy zawodowej z zachowaniem zasad etycznych. Studia mają za zadanie nauczyć studenta rozumienia i interpretacji tekstów prawnych. Celem studiów jest także nabycie przez studenta umiejętności posługiwania się językiem obcym zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, w tym językiem obcym specjalistycznym potrzebnym do wykonywania zawodu. W zakresie możliwości zatrudnienia, absolwent studiów jest przygotowany do podjęcia wszystkich rodzajów aplikacji koniecznych do wykonywania zawodów prawniczych, a także pełnienia funkcji we wszystkich instytucjach lub organizacjach publicznych i niepublicznych, wymagających posiadania wiedzy prawniczej. Absolwent posiada umiejętność komunikacji interpersonalnej oraz porozumiewania się w procesie podejmowania decyzji prawnych oraz występowania w roli negocjatora albo mediatora w sytuacjach, w których prawo obowiązujące dopuszcza mediację jako sposób rozstrzygania sporów prawnych. Absolwent studiów jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich). Ma możliwości dalszego specjalizowania się w dowolnej dziedzinie prawa polskiego.