Kierunek - praca socjalna

Poziom - I stopnia

Forma - stacjonarne/niestacjonarne

Profil kształcenia - ogólnoakademicki

 

przelicznik*

1

Przedmiot obowiązkowy brany pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Język polski oraz język obcy nowożytny zdawany na poziomie podstawowym lub rozszerzonym - część pisemna egzaminu maturalnego.

poziom podstawowy

1% = 1 pkt

poziom rozszerzony

1% = 2 pkt

 

2

Przedmiot dodatkowy brany pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Wiedza o społeczeństwie zdawana na poziomie podstawowym lub rozszerzonym - część pisemna egzaminu maturalnego.

3

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek

Ocena z wiedzy o społeczeństwie uzyskana na świadectwie ukończenia szkoły średniej

**Liczba punktów odpowiadająca ocenie na świadectwie szkoły średniej:

 

ocena

punkty

3,0

dostateczny

40

3,5

plus dostateczny

50

4,0

dobry

60

4,5

plus dobry

70

5,0

bardzo dobry

80

5,5

plus bardzo dobry

90

6,0

celujący

100

*przelicznik dla każdego przedmiotu liczony jest osobno

 Sylwetka absolwenta

Absolwent kierunku praca socjalna ma możliwość zasilenia szeregów profesjonalnej kadry pracowników socjalnych, powinien wykazywać się m.in. takimi cechami, jak: empatia, umiejętność nawiązywania kontaktów, umiejętność rozwiązywania problemów i konfliktów, umiejętność efektywnego działania pod presją czasu, odporność na stres, konsekwencja w działaniu, optymizm, bezstronność, bezinteresowność i inne.