Kierunek - położnictwo

Poziom - I stopnia

Forma - stacjonarne/niestacjonarne ¹

Profil kształcenia -praktyczny

 

 

przelicznik*

1

Przedmiot obowiązkowy brany pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Biologia - część pisemna egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym

 

 

poziom podstawowy

1%=1pkt

 

poziom rozszerzony

 1%=2pkt

 

 

2

Przedmiot dodatkowy brany pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Chemia lub fizyka/ fizyka z astronomią lub matematyka - jeden z przedmiotów wskazanych przez kandydata - część pisemna egzaminu maturalnego  na poziomie podstawowym lub rozszerzonym

3

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek

Język obcy nowożytny zdany jako obowiązkowy lub dodatkowy na poziomie podstawowym lub rozszerzonym

* przelicznik dla każdego przedmiotu liczony jest osobno

 ¹ W ramach kierunku położnictwo studia I stopnia, prowadzone jest położnictwo pomostowe (studia I stopnia niestacjonarne, licencjackie pomostowe - ścieżka B). Możliwość rejestracji w uczelnianym systemie rekrutacji. Kandydat który ukończył Medyczne Studium Zawodowe lub szkołę policealną lub szkołę pomaturalną kształcącą w zawodzie położnej, zobowiązany jest dostarczyć kserokopię dyplomu oraz oryginał dokumentu (do wglądu) do właściwej komisji rekrutacyjnej UR.

Sylwetka absolwenta

Absolwent kierunku położnictwo jest przygotowany m.in. do: udzielania świadczeń zdrowotnych i działalności edukacyjno-zdrowotnej wobec kobiety ciężarnej, kobiety  rodzącej, kobiety w okresie połogu i noworodka oraz kobiety chorej ginekologicznie, w zakresie promocji zdrowia, profilaktyki i profesjonalnej opieki  położniczo-ginekologicznej, prekoncepcyjnej, prenatalnej, perinatalnej, a także w okresie przekwitania i senium; rozpoznawania ciąży, sprawowania opieki nad kobietą w ciąży fizjologicznej i wykonywania badań niezbędnych do monitorowania jej przebiegu, a także samodzielnego prowadzenia i przyjmowania porodu fizjologicznego (w warunkach szpitalnych i pozaszpitalnych), porodu z położenia miednicowego, także z nacięciem i szyciem krocza, wystawiania recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne,  niezbędne  do  kontynuacji  leczenia  w  ramach  realizacji  zleceń lekarskich.
Absolwent studiów I stopnia otrzymuje tytuł zawodowy licencjata położnictwa i może pracować w ramach indywidualnej lub grupowej praktyki w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej.