Kierunek - polonistyka stosowana

Poziom - I stopnia

Forma - stacjonarne 

Profil kształcenia - ogólnoakademicki

 

przelicznik*

1

Przedmiot obowiązkowy brany pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Język polski  - poziom podstawowy lub rozszerzony z części pisemnej egzaminu maturalnego.

 

poziom podstawowy

1% = 1 pkt

 

poziom

rozszerzony

1% = 2 pkt

2

Przedmiot dodatkowy brany pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Historiawiedza o społeczeństwie lub geografia  - zdane jako przedmiot obowiązkowy albo dodatkowy na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.

3

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek

Język angielski - poziom podstawowy lub rozszerzony z części pisemnej egzaminu maturalnego.

*przelicznik dla każdego przedmiotu liczony jest osobno

Sylwetka absolwenta

Absolwent kierunku polonistyka stosowana zdobywa specjalistyczną wiedzę z zakresu języka polskiego, literatury i kultury polskiej, a także współczesnego życia kulturalnego oraz nauki o komunikowaniu, ponadto zdobywa podstawową wiedzę z zakresu ekonomii, prawa i socjologii. Uzyskuje również szereg kwalifikacji praktycznych - językowych, retorycznych i komunikacyjnych - przydatnych na współczesnym rynku pracy, takich jak: umiejętność formułowania różnorodnych wypowiedzi w mowie i piśmie, sprawność w korzystaniu z różnorodnych źródeł informacji, kompetencje w zakresie interpretowania i oceny wypowiedzi językowych, tekstów literackich oraz innych tekstów kultury, a także umiejętność sprawnego posługiwania się specjalistycznym językiem z zakresu językoznawstwa i literaturoznawstwa oraz świadomość konieczności czerpania z dorobku różnych dziedzin humanistyki, przygotowanie do indywidualnego rozwijania własnych kompetencji zawodowych i aktywnego funkcjonowania we współczesnym świecie. Ponadto zdobywa umiejętności organizowania życia kulturalnego, animowania imprez różnego typu (naukowych, muzycznych, popkulturowych, politycznych itp.), przygotowywania wystąpień publicznych. Zna język angielski na poziomie co najmniej B2+.