Kierunek- politologia

Poziom- I stopnia

Forma- stacjonarne/niestacjonarne

Profil kształcenia- ogólnoakademicki

 

przelicznik*

1

Przedmiot obowiązkowy brany pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Język polski zdawany na poziomie podstawowym lub rozszerzonym - część pisemna egzaminu maturalnego.

 

 

poziom podstawowy

1% = 1 pkt

 

poziom rozszerzony

1% = 2 pkt

2

Przedmiot dodatkowy brany pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Jeden przedmiot, zdawany na poziomie podstawowym, spośród: geografia, historia, wiedza o społeczeństwie, matematyka - część pisemna egzaminu maturalnego.

3

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek

Język obcy nowożytny wskazany przez kandydata zdawany na poziomie podstawowym - część pisemna egzaminu maturalnego.

*przelicznik dla każdego przedmiotu liczony jest osobno

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku politologia wykazuje: wiedzę ogólną z obszaru nauk społecznych oraz wiedzę szczegółową z zakresu nauk o polityce; zdolność krytycznego rozumienia wiedzy i jej praktycznego wykorzystania do opisu oraz analizy procesów ze sfery polityki; przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w życiu politycznym i społecznym; umiejętność monitorowania oraz stosowania procedur ewaluacyjnych w obszarze zjawisk ze sfery polityki; zdolność do zachowywania się w sposób profesjonalny i etyczny w pracy zawodowej i działalności publicznej.

Absolwent jest także przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.