Kierunek - pielęgniarstwo

Poziom - I stopnia

Forma - stacjonarne

Profil kształcenia -praktyczny

 

przelicznik*

1

Przedmiot obowiązkowy brany pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Biologia - część pisemna egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym

 

 

poziom podstawowy

1%=1pkt

 

poziom rozszerzony

 1%=2pkt

 

 

2

Przedmiot dodatkowy brany pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Chemia lub fizyka/fizyka z astronomią lub matematyka, geografia - jeden z przedmiotów wskazanych przez kandydata - część pisemna egzaminu maturalnego  na poziomie podstawowym lub rozszerzonym 

3

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek

Język obcy nowożytny - zdany jako obowiązkowy lub dodatkowy na poziomie podstawowym lub rozszerzonym

* przelicznik dla każdego przedmiotu liczony jest osobno.

Sylwetka absolwenta

Absolwent kierunku pielęgniarstwo uzyskuje dyplom licencjata pielęgniarstwa, który potwierdza, że zdobył on określoną wiedzę, umiejętności i postawy. Jest on przygotowany zarówno do pracy indywidualnej z pacjentem, jego rodziną w warunkach zamieszkania oraz grupą pacjentów w placówkach ochrony zdrowia i opieki społecznej, a szczególnie w: publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej tj. szpitalach, zakładach pielęgnacyjno - opiekuńczych i opiekuńczo - leczniczych, podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej, pracy chronionej, w ośrodkach opieki paliatywno - hospicyjnej, medycyny pracy, w domach opieki społecznej oraz placówkach świadczących opiekę nad ludźmi w podeszłym wieku, w jednostkach systemu ratownictwa medycznego, sanatoriach. Absolwent ma ukształtowane nawyki ustawicznego kształcenia i jest przygotowany do kształcenia podyplomowego oraz do podjęcia studiów drugiego stopnia.