Kierunek - pedagogika specjalna

Poziom - jednolite studia magisterskie

Forma - stacjonarne

Profil kształcenia - praktyczny

 

przelicznik*

1

Przedmiot obowiązkowy brany pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Język polski zdawany na poziomie podstawowym lub rozszerzonym - część pisemna egzaminu maturalnego

 

poziom podstawowy

1% = 1 pkt

 

poziom rozszerzony

1% = 2 pkt

2

Przedmiot dodatkowy brany pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Język obcy wskazany przez kandydata zdawany w części pisemnej egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym lub język obcy zdawany w części pisemnej lub ustnej (tzw. stara matura)

3

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek

Matematyka zdawana na poziomie podstawowym lub rozszerzonym w części pisemnej egzaminu maturalnego

*przelicznik dla każdego przedmiotu liczony jest osobno

Sylwetka absolwenta

Absolwent kierunku pedagogika specjalna, specjalność edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną uzyskuje wiedzę i umiejętności w zakresie m.in.: wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania osoby niepełnosprawnej, wieloprofilowej terapii oraz metodyki kształcenia specjalnego i rehabilitacji. Będą potrafili przeciwdziałać marginalizacji osób z niepełnosprawnością intelektualną, przedstawiać ich potrzeby, możliwości i ograniczenia.

Absolwent kierunku pedagogika specjalna, specjalność edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu uzyskuje wiedzę i umiejętności w zakresie m.in.: medycznych i psychologicznych podstaw zaburzeń specyfiki funkcjonowania poznawczego, emocjonalnego i społecznego dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu, metod terapii autyzmu, diagnozy funkcjonalnej oraz konstruowania i realizacji indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych.