Kierunek - pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Poziom - jednolite studia magisterskie

Forma - stacjonarne/niestacjonarne

Profil kształcenia - praktyczny

 

 

przelicznik*

1

Przedmiot obowiązkowy brany pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Język polski zdawany na poziomie podstawowym lub rozszerzonym -część pisemna egzaminu maturalnego

 

poziom podstawowy

1% = 1 pkt

 

poziom rozszerzony

1% = 2 pkt

2

Przedmiot dodatkowy brany pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Język obcy wskazany przez kandydata zdawany w części pisemnej egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym lub język obcy zdawany w części pisemnej lub ustnej (tzw. stara matura)

3

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek

Matematyka zdawana na poziomie podstawowym lub rozszerzonym w części pisemnej egzaminu maturalnego

*przelicznik dla każdego przedmiotu liczony jest osobno

UWAGA!

W związku z sytuacją epidemiczną związaną z pandemią COVID-19 i koniecznością prowadzenia rekrutacji w szczególnych okolicznościach egzamin wstępny na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w rekrutacji na rok akademicki 2021/2022 nie odbędzie się.

Sylwetka absolwenta

Absolwent kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna posiada wiedzę dotyczącą:

  • projektowania i prowadzenia badań pedagogicznych oraz wybranych metod, technik i narzędzi badawczych;
  • głównych środowisk wychowawczych dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym wraz z ich specyfiką i procesami w nich zachodzącymi;
  • alternatywnych form edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej;
  • funkcjonowania dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej;
  • współczesnych technologii informacyjnych i ich roli w edukacji przedszkolnej i  wczesnoszkolnej;
  • zróżnicowania możliwości dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym determinowanych różnymi czynnikami natury biologicznej, psychologicznej, pedagogicznej, społecznej i kulturowej.

Absolwent uzyskuje kwalifikacje do pełnienia roli zawodowej nauczyciela przedszkola, oddziału przedszkolnego, punktu i zespołu wychowania przedszkolnego ,nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej.