Kierunek - pedagogika

Poziom - I stopnia

Forma - stacjonarne/niestacjonarne

Profil kształcenia - ogólnoakademicki

 

przelicznik*

1

Przedmiot obowiązkowy brany pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Język polski zdawany na poziomie podstawowym lub rozszerzonym - część pisemna egzaminu maturalnego

poziom podstawowy

1% = 1 pkt

 

poziom rozszerzony

1% = 2 pkt

2

Przedmiot dodatkowy brany pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Język obcy wskazany przez kandydata zdawany w części pisemnej egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym lub język obcy zdawany w części pisemnej lub ustnej (tzw. stara matura)

3

 

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek

Matematyka zdawana na poziomie podstawowym lub rozszerzonym w części pisemnej egzaminu maturalnego

*przelicznik dla każdego przedmiotu liczony jest osobno

Sylwetka absolwenta

Absolwent kierunku pedagogika dysponuje wiedzą pedagogiczną, społeczno- kulturową, psychologiczną, medialną, historyczno-filozoficzną i biologiczną stanowiącą teoretyczne podstawy działalności edukacyjnej w obszarze kształcenia, wychowania, rozwoju i autokreacji człowieka w ciągu całego życia; posiada niezbędne umiejętności dotyczące opisywania, analizowania, interpretowania, projektowania oraz ewaluacji różnorodnych strategii działań pedagogicznych; posiada szerokie kompetencje w zakresie diagnozowania potrzeb dziecka i rodziny, etiologii i mechanizmów zaburzeń w przystosowaniu społecznym, planowania i realizacji działań opiekuńczo-wychowawczych, oraz racjonalnego poruszania się w przestrzeni medialnej; jest przygotowany merytorycznie do konstruowania własnego warsztatu metodycznego z uwzględnieniem konstytutywnych zasad i norm etycznych.