Kierunek - odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami

Poziom - I stopnia - studia inżynierskie

Forma - stacjonarne/niestacjonarne

Profil kształcenia - ogólnoakademicki

 

przelicznik*

1

Przedmiot obowiązkowy brany pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Jeden przedmiot spośród następujących: matematyka, fizyka z astronomią, fizyka, biologia, geografia lub chemia na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z części pisemnej egzaminu maturalnego.

poziom podstawowy

1% = 1 pkt

 

poziom rozszerzony

1% = 2 pkt

2

Przedmiot dodatkowy brany pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Język polski - na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z części pisemnej egzaminu maturalnego.

3

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek

Język obcy nowożytny - na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z części pisemnej egzaminu maturalnego.

*przelicznik dla każdego przedmiotu liczony jest osobno

Sylwetka absolwenta

Absolwent kierunku odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami posiada aktualną wiedzę inżynierską w wybranym zakresie dyscypliny rolnictwo i ogrodnictwo, z bazą w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych. Potrafi posługiwać się terminologią specjalistyczną z zakresu odnawialnych źródeł energii i gospodarki odpadami. Posiada umiejętność obsługi sprzętu laboratoryjnego i terenowego, interpretacji wyników badań i formułowania wniosków. Potrafi wykonać zadania inżynierskie o charakterze projektowym, inwestycyjnym i eksploatacyjnym z zakresu pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych oraz gospodarki odpadami. Wykazuje znajomość języka obcego na poziomie B2 według ESOKJ.