Kierunek - ochrona środowiska

Poziom - I stopnia

Forma - stacjonarne/niestacjonarne

Profil kształcenia - ogólnoakademicki

 

przelicznik*

1

Przedmiot obowiązkowy brany pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Jeden przedmiot spośród następujących: chemia, fizyka z astronomią lub  fizyka, matematyka, biologia na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z części pisemnej egzaminu maturalnego

poziom podstawowy

1% = 1 pkt

 

poziom rozszerzony

1% = 2 pkt

2

Przedmiot dodatkowy brany pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Jeden przedmiot spośród następujących: biologia, geografia, chemia, fizyka, informatyka, matematyka, wiedza o społeczeństwie na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z części pisemnej egzaminu maturalnego

3

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek

Jeden przedmiot nieuwzględniony w nadrzędnych kryteriach rekrutacji z grupy przedmiotów obowiązkowych lub dodatkowych na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z części pisemnej egzaminu maturalnego.

*przelicznik dla każdego przedmiotu liczony jest osobno

Sylwetka absolwenta

Absolwent kierunku ochrona środowiska zdobywa interdyscyplinarną wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych i inżynieryjno-technicznych. Poznaje najnowocześniejsze metody oceny stanu ekologicznego środowiska i zarządzania zasobami przyrody. Nabywa wiedzę i umiejętności z zakresu m.in. ekologii roślin i zwierząt, ekologii krajobrazu, grafiki inżynierskiej, geograficznych systemów informacyjnych (GIS), oceny stanu ekologicznego ekosystemów, ochrony przyrody, planowania przestrzennego, podstaw geodezji, projektowania korytarzy ekologicznych, czy środowiskowych aspektów korzystania ze źródeł energii odnawialnej.