Kierunek - muzeologia

Poziom - I stopnia

Forma - stacjonarne

Profilpraktyczny

 

przelicznik*

1

Przedmiot obowiązkowy brany pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Język polski - na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z części pisemnej egzaminu.

poziom podstawowy

1%=1pkt

 

poziom rozszerzony

1%=2pkt

2

Przedmiot dodatkowy brany pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Jeden przedmiot spośród następujących: historia lub historia sztuki - na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z części pisemnej egzaminu maturalnego.

3

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek

Język obcy nowożytny - na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z części pisemnej egzaminu maturalnego.

* przelicznik dla każdego przedmiotu liczony jest osobno

Sylwetka absolwenta

Absolwent kierunku muzeologia posiada ugruntowaną wiedzę z zakresu funkcjonowania muzeów (w tym historii muzealnictwa, aktualnych uwarunkowań ich działalności oraz wystawiennictwa) i problematyki edukacji muzealnej. Posiada wiedzę o specyfice przedmiotowej, pogłębioną umiejętnościami praktycznymi pozyskanymi w trakcie praktyk w instytucjach muzealnych. Jest przygotowany do prowadzenia badań związanych z rolą muzealnika, prowadzenia zajęć muzealnych, przygotowywania wystaw i opracowywania zbiorów różnego rodzaju: archeologicznych, historycznych, artystycznych, etnograficznych przyrodniczych. Może kontynuować edukację na studiach drugiego stopnia na kierunku muzeologia, bądź kierunku pokrewnym.

Absolwent może podjąć pracę w: placówkach muzealnych i innych, zajmujących się magazynowaniem, inwentaryzacją i popularyzacją zabytków oraz zbiorów;  innych instytucjach kultury zajmujących się problematyką dziedzictwa i jego ochrony.